فارسی ۲ - درس ۱۷ / ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰


فارسی ۲ / ۹ تیر ۱۴۰۰
فارسی ۲ / ۹ تیر ۱۴۰۰
1,845
حسابان یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۸ تیر ۱۴۰۰
حسابان یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۸ تیر ۱۴۰۰
1,483
ریاضی و آمار دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ تیر ۱۴۰۰
ریاضی و آمار دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ تیر ۱۴۰۰
1,447
حل تست فیزیک دو - ریاضی و تجربی - ۷ تیر ۱۴۰۰
حل تست فیزیک دو - ریاضی و تجربی - ۷ تیر ۱۴۰۰
764
فیزیک دو - مرور فصل سوم و چهارم - ۷ تیر ۱۴۰۰
فیزیک دو - مرور فصل سوم و چهارم - ۷ تیر ۱۴۰۰
520
زبان انگلیسی-درس دوم - مشترک بین تمام رشته ها - ۷ تیر ۱۴۰۰
زبان انگلیسی-درس دوم - مشترک بین تمام رشته ها - ۷ تیر ۱۴۰۰
1,657
عربی زبان قرآن ۲ - رشته انسانی / ۶ تیر ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن ۲ - رشته انسانی / ۶ تیر ۱۴۰۰
707
آمار و احتمال /۶ تیر ۱۴۰۰
آمار و احتمال /۶ تیر ۱۴۰۰
493
علوم و فنون ادبی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۵ تیر ۱۴۰۰
علوم و فنون ادبی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۵ تیر ۱۴۰۰
1,037
فارسی دو مشترک تمام رشته ها / ۴ تیر ۱۴۰۰
فارسی دو مشترک تمام رشته ها / ۴ تیر ۱۴۰۰
978
فارسی دو مشترک تمام رشته ها / ۴ تیر ۱۴۰۰
فارسی دو مشترک تمام رشته ها / ۴ تیر ۱۴۰۰
657
فیزیک دو رشته ریاضی و فیزیک / ۴ تیر ۱۴۰۰
فیزیک دو رشته ریاضی و فیزیک / ۴ تیر ۱۴۰۰
520
فیزیک دو رشته ریاضی و فیزیک / ۴ تیر ۱۴۰۰
فیزیک دو رشته ریاضی و فیزیک / ۴ تیر ۱۴۰۰
426
ریاضی و آمار دو ادبیات و علوم انسانی / ۴ تیر ۱۴۰۰
ریاضی و آمار دو ادبیات و علوم انسانی / ۴ تیر ۱۴۰۰
590
ریاضی - فصل دوم تابع - ۴ تیر ۱۴۰۰
ریاضی - فصل دوم تابع - ۴ تیر ۱۴۰۰
636
فلسفه ۱ - ۳ تیر ۱۴۰۰
فلسفه ۱ - ۳ تیر ۱۴۰۰
629
هندسه ۲ / ۳ تیر ۱۴۰۰
هندسه ۲ / ۳ تیر ۱۴۰۰
386
ریاضی و آمار ۲ / ۳ تیر ۱۴۰۰
ریاضی و آمار ۲ / ۳ تیر ۱۴۰۰
586
عربی زبان قرآن دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲ تیر ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲ تیر ۱۴۰۰
649
آمار و احتمال - رشته ریاضی و فیزیک / ۲ تیر ۱۴۰۰
آمار و احتمال - رشته ریاضی و فیزیک / ۲ تیر ۱۴۰۰
422
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک - ۱ تیر ۱۴۰۰
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک - ۱ تیر ۱۴۰۰
605
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک - ۱ تیر ۱۴۰۰
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک - ۱ تیر ۱۴۰۰
327
زبان خارجی دو مشترک تمام رشته ها - ۱ تیر ۱۴۰۰
زبان خارجی دو مشترک تمام رشته ها - ۱ تیر ۱۴۰۰
891
زبان خارجی دو مشترک تمام رشته ها - ۱ تیر ۱۴۰۰
زبان خارجی دو مشترک تمام رشته ها - ۱ تیر ۱۴۰۰
774
علوم و فنون ادبی ۲ - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
علوم و فنون ادبی ۲ - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
531
فلسفه ۱ - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
فلسفه ۱ - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
706
فیزیک ۲ - ریاضی و تجربی / ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
فیزیک ۲ - ریاضی و تجربی / ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
735
عربی ۲ - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
عربی ۲ - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
922
آمار و احتمال - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
آمار و احتمال - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
893
فلسفه ۱ - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
فلسفه ۱ - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
631