تسویه حساب و درخواست دو میلیاردی


شبکه ۱
23 اردیبهشت ماه 1400
22:27
آخرین حضور شیطان...
آخرین حضور شیطان...
81,223
شدت پشیمانی و عذرخواهی از پدر
شدت پشیمانی و عذرخواهی از پدر
37,580
آدم کشی به جای خودکشی!
آدم کشی به جای خودکشی!
43,398
اعتراف به اخاذی!
اعتراف به اخاذی!
23,423
التماس برای خراب نکردن زندگی
التماس برای خراب نکردن زندگی
18,327
توبه و دوری از شیطان
توبه و دوری از شیطان
15,106
خراب کردن یک زندگی یا یک و نیم میلیارد پول!
خراب کردن یک زندگی یا یک و نیم میلیارد پول!
14,177
تضمین برای انتقام نگرفتن؟
تضمین برای انتقام نگرفتن؟
13,912
حقارت و عاقبت تلخ دروغ
حقارت و عاقبت تلخ دروغ
165,616
پافشاری بر حماقت حتی با وجود حقیقت
پافشاری بر حماقت حتی با وجود حقیقت
50,213
تلاش برای افشا کردن حقیقت
تلاش برای افشا کردن حقیقت
30,827
علت حضور شیطان در یک مکان
علت حضور شیطان در یک مکان
27,394
گفتگویی برای ابهام زدایی
گفتگویی برای ابهام زدایی
19,750
شیطان در ظاهری غیرقابل پیشبینی!
شیطان در ظاهری غیرقابل پیشبینی!
183,715
کشته شدن توسط روح قاتل!!
کشته شدن توسط روح قاتل!!
234,056
آیه ی قرآن برای اثبات حضور شیطان
آیه ی قرآن برای اثبات حضور شیطان
52,697
سخنان کوبنده برای اخاذی!
سخنان کوبنده برای اخاذی!
30,991
زیر و رو کردن اینستاگرام برای کمک به دختر عمه
زیر و رو کردن اینستاگرام برای کمک به دختر عمه
26,589
پافشاری بر اشتباه!
پافشاری بر اشتباه!
16,746
شیطان خرافات نیست!
شیطان خرافات نیست!
18,100
عجین شدن با روح شیطانی!
عجین شدن با روح شیطانی!
25,057
لحظه دلهره آور رو در رو شدن با شیطان
لحظه دلهره آور رو در رو شدن با شیطان
106,852
از ترس همه چیز رو انکار کرد
از ترس همه چیز رو انکار کرد
30,319
نگرانی شدید برای حال روحی خواهر زاده
نگرانی شدید برای حال روحی خواهر زاده
18,131
این آدم به همین راحتی دست بردار نیست
این آدم به همین راحتی دست بردار نیست
13,895
یک دیدار ناخواسته
یک دیدار ناخواسته
19,798
رازهای ناگفته ی دختر پدری!
رازهای ناگفته ی دختر پدری!
21,406
گفتگو با خواهرزاده ی یک دنده
گفتگو با خواهرزاده ی یک دنده
11,924
وقتی رازداری عین گناه می شود
وقتی رازداری عین گناه می شود
6,236