گل اول منچستر سیتی به پاری سن ژرمن (ریاض محرز)


منچستر سیتی - پاری سن ژرمن
منچستر سیتی - پاری سن ژرمن
22,786
گل دوم منچستر سیتی به پاری سن ژرمن (ریاض محرز)
گل دوم منچستر سیتی به پاری سن ژرمن (ریاض محرز)
65,520
پاریسن ژرمن - منچسترسیتی
پاریسن ژرمن - منچسترسیتی
27,567
گل دوم منچسترسیتی به پاریسن ژرمن (ریاض محرز)
گل دوم منچسترسیتی به پاریسن ژرمن (ریاض محرز)
51,291
گل اول منچسترسیتی به پاریسن ژرمن (کوین دیبروینه)
گل اول منچسترسیتی به پاریسن ژرمن (کوین دیبروینه)
38,390
گل اول پاریسن ژرمن به منچسترسیتی (مارکینیوش)
گل اول پاریسن ژرمن به منچسترسیتی (مارکینیوش)
50,546
لیورپول - رئال مادرید
لیورپول - رئال مادرید
26,452
گل اول بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (اریک چوپو موتینگ)
گل اول بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (اریک چوپو موتینگ)
74,264
پاریسن ژرمن - بایرن مونیخ
پاریسن ژرمن - بایرن مونیخ
21,708
گل سوم پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (کیلیان امباپه)
گل سوم پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (کیلیان امباپه)
41,094
گل دوم بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (توماس مولر)
گل دوم بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (توماس مولر)
28,624
گل اول بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (اریک چوپو موتینگ)
گل اول بایرن مونیخ به پاریسن ژرمن (اریک چوپو موتینگ)
42,026
گل دوم پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (مارکینیوش)
گل دوم پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (مارکینیوش)
31,024
گل اول پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (کیلیان امباپه)
گل اول پاریسن ژرمن به بایرن مونیخ (کیلیان امباپه)
29,590
بایرن مونیخ - پاریسن ژرمن
بایرن مونیخ - پاریسن ژرمن
9,282
گل سوم رئال مادرید به لیورپول (وینیسیوس جونیور)
گل سوم رئال مادرید به لیورپول (وینیسیوس جونیور)
39,545
گل اول لیورپول به رئال مادرید (محمد صلاح)
گل اول لیورپول به رئال مادرید (محمد صلاح)
40,449
گل دوم رئال مادرید به لیورپول (مارکو آسنسیو)
گل دوم رئال مادرید به لیورپول (مارکو آسنسیو)
38,551
گل اول رئال مادرید به لیورپول (وینیسیوس جونیور)
گل اول رئال مادرید به لیورپول (وینیسیوس جونیور)
36,891
رئال مادرید - لیورپول
رئال مادرید - لیورپول
9,004
گل دوم چلسی به اتلتیکومادرید (امرسون پالمیری)
گل دوم چلسی به اتلتیکومادرید (امرسون پالمیری)
39,417
گل اول چلسی به اتلتیکومادرید (حکیم زیاش)
گل اول چلسی به اتلتیکومادرید (حکیم زیاش)
37,207
چلسی - اتلتیکومادرید
چلسی - اتلتیکومادرید
6,974
گل سوم رئال مادرید به آتالانتا (مارکو آسنسیو)
گل سوم رئال مادرید به آتالانتا (مارکو آسنسیو)
29,146
گل اول آتالانتا به رئال مادرید (لوییز موریل)
گل اول آتالانتا به رئال مادرید (لوییز موریل)
19,404
گل دوم رئال مادرید به آتالانتا (سرخیو راموس)
گل دوم رئال مادرید به آتالانتا (سرخیو راموس)
22,301
گل اول رئال مادرید به آتالانتا (کریم بنزما)
گل اول رئال مادرید به آتالانتا (کریم بنزما)
24,036
رئال مادرید - آتالانتا
رئال مادرید - آتالانتا
6,413
پنالتی از دست رفته لیونل مسی مقابل کیلور ناواس
پنالتی از دست رفته لیونل مسی مقابل کیلور ناواس
98,382