دیگه اون آدم سابق نمیشود


لحظات پر استرس فرود آمدن بدون خلبان
لحظات پر استرس فرود آمدن بدون خلبان
14,904
اتفاقات مشکوک و وارد عمل شدن پلیس
اتفاقات مشکوک و وارد عمل شدن پلیس
9,795
آب خوردنش هم زیر نظر داره!
آب خوردنش هم زیر نظر داره!
56,642
احساس سخت دلتنگی برای فرزند
احساس سخت دلتنگی برای فرزند
6,112
عشق ریاست یا عشق پیری؟!
عشق ریاست یا عشق پیری؟!
3,002
خانه مهر رو به کی سپردی اومدی؟!
خانه مهر رو به کی سپردی اومدی؟!
2,745
ما تکلیفمون معلوم نیست یکدفعه ترورمون میکنند
ما تکلیفمون معلوم نیست یکدفعه ترورمون میکنند
8,276
بلاخره بله رو گرفتیم
بلاخره بله رو گرفتیم
3,245
پسر کوچولو هم سالم برگشت خانه
پسر کوچولو هم سالم برگشت خانه
3,012
چرا اینقدر به من بدبینی؟
چرا اینقدر به من بدبینی؟
2,357
خیلی بد خودش رو لو داد
خیلی بد خودش رو لو داد
40,109
تا تنور داغ بچسبون
تا تنور داغ بچسبون
8,400
گذشته ی آدمها برای خودشون هست
گذشته ی آدمها برای خودشون هست
5,456
بعضی وقتها صداقت خیلی سخت
بعضی وقتها صداقت خیلی سخت
5,152
آخه این دخترغریب در این شهر
آخه این دخترغریب در این شهر
3,964
ضربه رو باید به نقطه ضعف وارد کرد
ضربه رو باید به نقطه ضعف وارد کرد
25,073
فعلا که از دست شما شکارم
فعلا که از دست شما شکارم
8,284
حتما باید من فیلم بازی می کردم
حتما باید من فیلم بازی می کردم
55,303
شما فقط دستور بدهید جناب
شما فقط دستور بدهید جناب
10,418
کار قسمت نیست کار خودت عزیزم
کار قسمت نیست کار خودت عزیزم
4,966
اعتراف به سقوط هواپیما!
اعتراف به سقوط هواپیما!
13,274
دلداری دادن کلیشه ای توی سریال های ایرانی!
دلداری دادن کلیشه ای توی سریال های ایرانی!
20,366
بچه مهندس فلج شد!
بچه مهندس فلج شد!
71,625
لحظات حساس بیرون آمدن از کما!
لحظات حساس بیرون آمدن از کما!
10,439
معجزه عشق !
معجزه عشق !
17,744
پرفسور همون خادم حرم است
پرفسور همون خادم حرم است
8,256
آخر بی بی سکته میکنه از دست تو
آخر بی بی سکته میکنه از دست تو
9,176
نمیزارم بمیری
نمیزارم بمیری
6,862
چرا لجبازی میکنی؟
چرا لجبازی میکنی؟
5,937
از مغزت زیاد کار کشیدی؟
از مغزت زیاد کار کشیدی؟
25,236