سر تیر چراغ برق که داد می زنی


لحظات پر استرس فرود آمدن بدون خلبان
لحظات پر استرس فرود آمدن بدون خلبان
14,875
اتفاقات مشکوک و وارد عمل شدن پلیس
اتفاقات مشکوک و وارد عمل شدن پلیس
9,780
آب خوردنش هم زیر نظر داره!
آب خوردنش هم زیر نظر داره!
56,610
احساس سخت دلتنگی برای فرزند
احساس سخت دلتنگی برای فرزند
6,098
عشق ریاست یا عشق پیری؟!
عشق ریاست یا عشق پیری؟!
2,992
خانه مهر رو به کی سپردی اومدی؟!
خانه مهر رو به کی سپردی اومدی؟!
2,742
ما تکلیفمون معلوم نیست یکدفعه ترورمون میکنند
ما تکلیفمون معلوم نیست یکدفعه ترورمون میکنند
8,267
بلاخره بله رو گرفتیم
بلاخره بله رو گرفتیم
3,244
پسر کوچولو هم سالم برگشت خانه
پسر کوچولو هم سالم برگشت خانه
3,010
چرا اینقدر به من بدبینی؟
چرا اینقدر به من بدبینی؟
2,352
خیلی بد خودش رو لو داد
خیلی بد خودش رو لو داد
40,108
تا تنور داغ بچسبون
تا تنور داغ بچسبون
8,399
گذشته ی آدمها برای خودشون هست
گذشته ی آدمها برای خودشون هست
5,456
بعضی وقتها صداقت خیلی سخت
بعضی وقتها صداقت خیلی سخت
5,152
آخه این دخترغریب در این شهر
آخه این دخترغریب در این شهر
3,964
ضربه رو باید به نقطه ضعف وارد کرد
ضربه رو باید به نقطه ضعف وارد کرد
25,064
فعلا که از دست شما شکارم
فعلا که از دست شما شکارم
8,284
حتما باید من فیلم بازی می کردم
حتما باید من فیلم بازی می کردم
55,297
شما فقط دستور بدهید جناب
شما فقط دستور بدهید جناب
10,415
کار قسمت نیست کار خودت عزیزم
کار قسمت نیست کار خودت عزیزم
4,966
اعتراف به سقوط هواپیما!
اعتراف به سقوط هواپیما!
13,274
دلداری دادن کلیشه ای توی سریال های ایرانی!
دلداری دادن کلیشه ای توی سریال های ایرانی!
20,365
بچه مهندس فلج شد!
بچه مهندس فلج شد!
71,624
لحظات حساس بیرون آمدن از کما!
لحظات حساس بیرون آمدن از کما!
10,437
معجزه عشق !
معجزه عشق !
17,739
پرفسور همون خادم حرم است
پرفسور همون خادم حرم است
8,255
آخر بی بی سکته میکنه از دست تو
آخر بی بی سکته میکنه از دست تو
9,172
نمیزارم بمیری
نمیزارم بمیری
6,860
چرا لجبازی میکنی؟
چرا لجبازی میکنی؟
5,935
از مغزت زیاد کار کشیدی؟
از مغزت زیاد کار کشیدی؟
25,235