حال و هوای عجیب و عذاب کشیدن روح بعد از مرگ


۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,139
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
62,746
هر مسئله ای رو انکار میکردم با جزئیات نمایش داده میشد
هر مسئله ای رو انکار میکردم با جزئیات نمایش داده میشد
44,897
داخل یک تونل بی انتها پرواز می کردم
داخل یک تونل بی انتها پرواز می کردم
34,455
دوست داشتم برگردم و زندگی گذشته رو جبران کنم
دوست داشتم برگردم و زندگی گذشته رو جبران کنم
26,340
برگشتم به دوران کودکی و خاطراتم رو مرور کردم
برگشتم به دوران کودکی و خاطراتم رو مرور کردم
18,195
قبل از این اتفاق بزرگ به هیچ چیزی اعتقاد نداشتم
قبل از این اتفاق بزرگ به هیچ چیزی اعتقاد نداشتم
30,568
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
82,605
تجربه عجیب و لحظات قبل از مرگ
تجربه عجیب و لحظات قبل از مرگ
95,777
حس میکردم به خونه اصلی خودم برگشتم
حس میکردم به خونه اصلی خودم برگشتم
22,793
علاقه ای نداشتم به دنیا برگردم
علاقه ای نداشتم به دنیا برگردم
20,388
حضور در اتاقکی تاریک با دید سیصد و شصت درجه
حضور در اتاقکی تاریک با دید سیصد و شصت درجه
16,072
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
52,886
مشاهده تونلی عجیب رو به پایین و مارپیچ مانند
مشاهده تونلی عجیب رو به پایین و مارپیچ مانند
56,887
توصیف نوری بی نظیر که مانند آن وجود ندارد
توصیف نوری بی نظیر که مانند آن وجود ندارد
31,335
اتفاقی جالب که بعد از مرگ اتفاق میافتد
اتفاقی جالب که بعد از مرگ اتفاق میافتد
29,965
تجربیات و جزئیات، بعد از خروج روح
تجربیات و جزئیات، بعد از خروج روح
21,750
به شدت از مرگ میترسیدم
به شدت از مرگ میترسیدم
19,153
ماجرای تصادف و جراحی سخت بعد از آن
ماجرای تصادف و جراحی سخت بعد از آن
17,572
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
58,370
لحظه خروج روح از جسم در اتاق عمل
لحظه خروج روح از جسم در اتاق عمل
70,240
صحبت های پزشک معالج در مورد لحظات مرگ
صحبت های پزشک معالج در مورد لحظات مرگ
26,229
با دور شدن روح از جسمم به لحظه مرگ نزدیک تر میشدم
با دور شدن روح از جسمم به لحظه مرگ نزدیک تر میشدم
38,634
به همه چیز اشراف داشتم و با فکر کردن جا به جا میشدم
به همه چیز اشراف داشتم و با فکر کردن جا به جا میشدم
37,594
مشاهدات عجیب و غریب و ملاقات با افراد فوت شده
مشاهدات عجیب و غریب و ملاقات با افراد فوت شده
40,036
حس و حالی عجیب و خوشحالی بعد از مرگ
حس و حالی عجیب و خوشحالی بعد از مرگ
31,837
لحظه سخت روبرو شدن روح با جسم خودش
لحظه سخت روبرو شدن روح با جسم خودش
26,848
اتفاقی وحشتناک بعد از تزریق یک آمپول
اتفاقی وحشتناک بعد از تزریق یک آمپول
35,754
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
87,874
لحظه خروج روح از جسم شبیه به بیدار شدن از خواب
لحظه خروج روح از جسم شبیه به بیدار شدن از خواب
83,504