کار نیست که نیست


شبکه ۲
28 فروردین ماه 1400
22:08
لحظات پر استرس فرود آمدن بدون خلبان
لحظات پر استرس فرود آمدن بدون خلبان
26,911
اتفاقات مشکوک و وارد عمل شدن پلیس
اتفاقات مشکوک و وارد عمل شدن پلیس
16,775
آب خوردنش هم زیر نظر داره!
آب خوردنش هم زیر نظر داره!
64,908
احساس سخت دلتنگی برای فرزند
احساس سخت دلتنگی برای فرزند
11,684
عشق ریاست یا عشق پیری؟!
عشق ریاست یا عشق پیری؟!
5,960
خانه مهر رو به کی سپردی اومدی؟!
خانه مهر رو به کی سپردی اومدی؟!
5,330
ما تکلیفمون معلوم نیست یکدفعه ترورمون میکنند
ما تکلیفمون معلوم نیست یکدفعه ترورمون میکنند
17,374
بلاخره بله رو گرفتیم
بلاخره بله رو گرفتیم
7,132
پسر کوچولو هم سالم برگشت خانه
پسر کوچولو هم سالم برگشت خانه
8,043
چرا اینقدر به من بدبینی؟
چرا اینقدر به من بدبینی؟
5,793
خیلی بد خودش رو لو داد
خیلی بد خودش رو لو داد
43,029
تا تنور داغ بچسبون
تا تنور داغ بچسبون
9,603
گذشته ی آدمها برای خودشون هست
گذشته ی آدمها برای خودشون هست
6,458
بعضی وقتها صداقت خیلی سخت
بعضی وقتها صداقت خیلی سخت
6,723
آخه این دخترغریب در این شهر
آخه این دخترغریب در این شهر
5,931
ضربه رو باید به نقطه ضعف وارد کرد
ضربه رو باید به نقطه ضعف وارد کرد
26,179
فعلا که از دست شما شکارم
فعلا که از دست شما شکارم
9,569
حتما باید من فیلم بازی می کردم
حتما باید من فیلم بازی می کردم
62,967
شما فقط دستور بدهید جناب
شما فقط دستور بدهید جناب
15,107
کار قسمت نیست کار خودت عزیزم
کار قسمت نیست کار خودت عزیزم
6,278
اعتراف به سقوط هواپیما!
اعتراف به سقوط هواپیما!
15,953
دلداری دادن کلیشه ای توی سریال های ایرانی!
دلداری دادن کلیشه ای توی سریال های ایرانی!
26,216
بچه مهندس فلج شد!
بچه مهندس فلج شد!
76,835
لحظات حساس بیرون آمدن از کما!
لحظات حساس بیرون آمدن از کما!
14,067
معجزه عشق !
معجزه عشق !
23,636
پرفسور همون خادم حرم است
پرفسور همون خادم حرم است
9,907
آخر بی بی سکته میکنه از دست تو
آخر بی بی سکته میکنه از دست تو
12,028
نمیزارم بمیری
نمیزارم بمیری
9,070
چرا لجبازی میکنی؟
چرا لجبازی میکنی؟
8,476
از مغزت زیاد کار کشیدی؟
از مغزت زیاد کار کشیدی؟
27,324