زمین شناسی - فصل ۶ / ۲۸ فروردین ۱۴۰۰


شبکه آموزش
28 فروردین ماه 1400
20:14
زیست شناسی - مرور دستگاه ایمنی بدن انسان / ۲۱ شهریور
زیست شناسی - مرور دستگاه ایمنی بدن انسان / ۲۱ شهریور
1,699
فیزیک - مرور و جمع بندی / ۲۱ شهریور
فیزیک - مرور و جمع بندی / ۲۱ شهریور
1,182
ریاضی - مرور احتمال بخش دوم / ۲۰ شهریور
ریاضی - مرور احتمال بخش دوم / ۲۰ شهریور
983
شیمی - انرژی پیوند / ۲۰ شهریور
شیمی - انرژی پیوند / ۲۰ شهریور
831
زیست شناسی - تنظیم شیمیایی- مرور غدد درون ریز / ۱۴ شهریور
زیست شناسی - تنظیم شیمیایی- مرور غدد درون ریز / ۱۴ شهریور
805
فیزیک دو  -  قانون انرژی و جریان متناوب / ۱۴ شهریور
فیزیک دو - قانون انرژی و جریان متناوب / ۱۴ شهریور
631
ریاضی ۲ - مرور احتمال / ۱۳ شهریور
ریاضی ۲ - مرور احتمال / ۱۳ شهریور
539
شیمی ۲ - فصل سوم - پلیمرها / ۱۳ شهریور
شیمی ۲ - فصل سوم - پلیمرها / ۱۳ شهریور
620
زیست شناسی ۲ - مرور انقباض ماهیچه / ۷ شهریور
زیست شناسی ۲ - مرور انقباض ماهیچه / ۷ شهریور
711
ریاضی - مرور پیوستگی / ۶ شهریور
ریاضی - مرور پیوستگی / ۶ شهریور
531
شیمی - ترمو شیمی / ۶ شهریور
شیمی - ترمو شیمی / ۶ شهریور
573
شیمی - حل سوالات آزمون سراسری -بخش دوم / ۳ شهریور
شیمی - حل سوالات آزمون سراسری -بخش دوم / ۳ شهریور
693
شیمی - حل سوالات آزمون سراسری / ۳ شهریور
شیمی - حل سوالات آزمون سراسری / ۳ شهریور
510
فیزیک ۲ - فصل ۳ - مغناطیس و القای الکترومغناطیسی / ۱ شهریور
فیزیک ۲ - فصل ۳ - مغناطیس و القای الکترومغناطیسی / ۱ شهریور
485
زیست شناسی - مرور ماهیچه / ۳۱ مرداد
زیست شناسی - مرور ماهیچه / ۳۱ مرداد
460
ریاضی - مرور پیوستگی / ۳۰ مرداد
ریاضی - مرور پیوستگی / ۳۰ مرداد
742
شیمی دو -مرور فصل دوم / ۳۰ مرداد
شیمی دو -مرور فصل دوم / ۳۰ مرداد
597
فیزیک - فصل سوم مغناطیس / ۲۵ مرداد
فیزیک - فصل سوم مغناطیس / ۲۵ مرداد
398
زیست شناسی دو -  مرور اسکلت  و استخوان /۲۴ مرداد
زیست شناسی دو - مرور اسکلت و استخوان /۲۴ مرداد
486
ریاضی ۲ - مرور فصل ششم - حد و پیوستگی / ۲۳ مرداد
ریاضی ۲ - مرور فصل ششم - حد و پیوستگی / ۲۳ مرداد
627
شیمی ۲ - درصد خلوص و بازده درصدی / ۲۳ مرداد
شیمی ۲ - درصد خلوص و بازده درصدی / ۲۳ مرداد
744
عربی ۲ - معرفه و نکره / ۲۰ مرداد
عربی ۲ - معرفه و نکره / ۲۰ مرداد
497
زیست شناسی - تست های مروری حواس انسان / ۱۷ مرداد
زیست شناسی - تست های مروری حواس انسان / ۱۷ مرداد
564
ریاضی - حد  و پیوستگی / ۱۶ مرداد
ریاضی - حد و پیوستگی / ۱۶ مرداد
470
شیمی - درصد خلوص / ۱۶ مرداد
شیمی - درصد خلوص / ۱۶ مرداد
514
عربی - جمله فعلیه / ۱۳ مرداد
عربی - جمله فعلیه / ۱۳ مرداد
531
فیزیک ۲ - فصل دوم - جریان الکتریکی / ۱۱ مرداد
فیزیک ۲ - فصل دوم - جریان الکتریکی / ۱۱ مرداد
428
زیست شناسی - چشم و گوش / ۱۰ مرداد
زیست شناسی - چشم و گوش / ۱۰ مرداد
547
فیزیک دو - فصل اول - خازن / ۲۸ تیر
فیزیک دو - فصل اول - خازن / ۲۸ تیر
560
زیست شناسی - مرور ساختار مغز  نخاع / ۲۷ تیر
زیست شناسی - مرور ساختار مغز نخاع / ۲۷ تیر
703