میزان پیشرفت بیماری ناشی از ویروس کرونا به چه عواملی مرتبط است؟