انسان و محیط زیست - درس ۶ / ۱۶ فروردین ۱۴۰۰


فارسی ۲ / ۹ تیر ۱۴۰۰
فارسی ۲ / ۹ تیر ۱۴۰۰
1,800
حسابان یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۸ تیر ۱۴۰۰
حسابان یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۸ تیر ۱۴۰۰
1,448
ریاضی و آمار دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ تیر ۱۴۰۰
ریاضی و آمار دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ تیر ۱۴۰۰
1,417
حل تست فیزیک دو - ریاضی و تجربی - ۷ تیر ۱۴۰۰
حل تست فیزیک دو - ریاضی و تجربی - ۷ تیر ۱۴۰۰
755
فیزیک دو - مرور فصل سوم و چهارم - ۷ تیر ۱۴۰۰
فیزیک دو - مرور فصل سوم و چهارم - ۷ تیر ۱۴۰۰
515
زبان انگلیسی-درس دوم - مشترک بین تمام رشته ها - ۷ تیر ۱۴۰۰
زبان انگلیسی-درس دوم - مشترک بین تمام رشته ها - ۷ تیر ۱۴۰۰
1,646
عربی زبان قرآن ۲ - رشته انسانی / ۶ تیر ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن ۲ - رشته انسانی / ۶ تیر ۱۴۰۰
696
آمار و احتمال /۶ تیر ۱۴۰۰
آمار و احتمال /۶ تیر ۱۴۰۰
489
علوم و فنون ادبی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۵ تیر ۱۴۰۰
علوم و فنون ادبی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۵ تیر ۱۴۰۰
1,028
فارسی دو مشترک تمام رشته ها / ۴ تیر ۱۴۰۰
فارسی دو مشترک تمام رشته ها / ۴ تیر ۱۴۰۰
973
فارسی دو مشترک تمام رشته ها / ۴ تیر ۱۴۰۰
فارسی دو مشترک تمام رشته ها / ۴ تیر ۱۴۰۰
651
فیزیک دو رشته ریاضی و فیزیک / ۴ تیر ۱۴۰۰
فیزیک دو رشته ریاضی و فیزیک / ۴ تیر ۱۴۰۰
515
فیزیک دو رشته ریاضی و فیزیک / ۴ تیر ۱۴۰۰
فیزیک دو رشته ریاضی و فیزیک / ۴ تیر ۱۴۰۰
419
ریاضی و آمار دو ادبیات و علوم انسانی / ۴ تیر ۱۴۰۰
ریاضی و آمار دو ادبیات و علوم انسانی / ۴ تیر ۱۴۰۰
582
ریاضی - فصل دوم تابع - ۴ تیر ۱۴۰۰
ریاضی - فصل دوم تابع - ۴ تیر ۱۴۰۰
617
فلسفه ۱ - ۳ تیر ۱۴۰۰
فلسفه ۱ - ۳ تیر ۱۴۰۰
627
هندسه ۲ / ۳ تیر ۱۴۰۰
هندسه ۲ / ۳ تیر ۱۴۰۰
384
ریاضی و آمار ۲ / ۳ تیر ۱۴۰۰
ریاضی و آمار ۲ / ۳ تیر ۱۴۰۰
571
عربی زبان قرآن دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲ تیر ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲ تیر ۱۴۰۰
648
آمار و احتمال - رشته ریاضی و فیزیک / ۲ تیر ۱۴۰۰
آمار و احتمال - رشته ریاضی و فیزیک / ۲ تیر ۱۴۰۰
420
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک - ۱ تیر ۱۴۰۰
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک - ۱ تیر ۱۴۰۰
601
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک - ۱ تیر ۱۴۰۰
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک - ۱ تیر ۱۴۰۰
325
زبان خارجی دو مشترک تمام رشته ها - ۱ تیر ۱۴۰۰
زبان خارجی دو مشترک تمام رشته ها - ۱ تیر ۱۴۰۰
887
زبان خارجی دو مشترک تمام رشته ها - ۱ تیر ۱۴۰۰
زبان خارجی دو مشترک تمام رشته ها - ۱ تیر ۱۴۰۰
758
علوم و فنون ادبی ۲ - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
علوم و فنون ادبی ۲ - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
528
فلسفه ۱ - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
فلسفه ۱ - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
705
فیزیک ۲ - ریاضی و تجربی / ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
فیزیک ۲ - ریاضی و تجربی / ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
731
عربی ۲ - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
عربی ۲ - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
920
آمار و احتمال - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
آمار و احتمال - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
887
فلسفه ۱ - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
فلسفه ۱ - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
629