چرا اصلا به مجری توجه نمیکنن؟!


مجری امنیت جانی نداره!
مجری امنیت جانی نداره!
2,322
شومال هم مگه داریم؟!
شومال هم مگه داریم؟!
1,607
جمله رو کلا تغییر داد
جمله رو کلا تغییر داد
1,590
با یک جمله کار رو تموم کرد
با یک جمله کار رو تموم کرد
1,166
مجری رباط صلیبی پاره کرد
مجری رباط صلیبی پاره کرد
991
شما شاعری نکنی بهتره
شما شاعری نکنی بهتره
787
شما به مارادونا پاس گل دادی؟!
شما به مارادونا پاس گل دادی؟!
611
بعد از این ضربه دیگه آدم سابق نمیشه
بعد از این ضربه دیگه آدم سابق نمیشه
937
داداش حداقل یه توپ رو مینداختی تو سبد!
داداش حداقل یه توپ رو مینداختی تو سبد!
822
این زوج برای هم آفریده شدن
این زوج برای هم آفریده شدن
943
اومده از همه تشکر کنه
اومده از همه تشکر کنه
508
۳ آذر ۱۴۰۰
۳ آذر ۱۴۰۰
2,379
این مرحله کشته میده
این مرحله کشته میده
3,088
مجری دیگه با رسم شکل توضیح میده!
مجری دیگه با رسم شکل توضیح میده!
2,213
داداش بیخیال مترو شو!
داداش بیخیال مترو شو!
1,507
چرا همه چی یادت میره؟!
چرا همه چی یادت میره؟!
1,341
فرش گردسوز مگه داریم؟!
فرش گردسوز مگه داریم؟!
1,064
خود مجری هم نمیتونه بخونه
خود مجری هم نمیتونه بخونه
1,085
چپ و راست رو هم فراموش کرد
چپ و راست رو هم فراموش کرد
789
۲ آذر ۱۴۰۰
۲ آذر ۱۴۰۰
2,498
خواستگار رو از راه پله برگردوندن!
خواستگار رو از راه پله برگردوندن!
7,699
ماجرای عشقی که از یک دعوا شروع شد
ماجرای عشقی که از یک دعوا شروع شد
1,291
فصل جدید ، سه شنبه و چهارشنبه بعد از خبر ۲۲
فصل جدید ، سه شنبه و چهارشنبه بعد از خبر ۲۲
1,296
۲۸ آبان ۱۴۰۰ - گزیده فصل اول
۲۸ آبان ۱۴۰۰ - گزیده فصل اول
1,423
۲۶ آبان ۱۴۰۰ - گزیده فصل اول
۲۶ آبان ۱۴۰۰ - گزیده فصل اول
1,875
۱۹ آبان ۱۴۰۰ - گزیده فصل اول
۱۹ آبان ۱۴۰۰ - گزیده فصل اول
2,423
۱۸ آبان ۱۴۰۰ - گزیده فصل اول
۱۸ آبان ۱۴۰۰ - گزیده فصل اول
1,476
۱۵ آبان ۱۴۰۰ - گزیده فصل اول
۱۵ آبان ۱۴۰۰ - گزیده فصل اول
2,066
۱۱ آبان ۱۴۰۰ -گزیده فصل اول
۱۱ آبان ۱۴۰۰ -گزیده فصل اول
3,072
فصل جدید زوجی نو ، به زودی از شبکه سه
فصل جدید زوجی نو ، به زودی از شبکه سه
3,400