پایبندی به سنت ها


شبکه سلامت
15 فروردین ماه 1400
20:46
گرفتن تبلت
گرفتن تبلت
1,631
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
1,507
ارق ملی
ارق ملی
1,871
هدیه دادن
هدیه دادن
1,221
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
745
ارتباط با طبیعت
ارتباط با طبیعت
1,190
حمایت خواهر و برادر از هم
حمایت خواهر و برادر از هم
1,969
تغافل پدربزرگ
تغافل پدربزرگ
1,947
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
1,098
فکر پروری
فکر پروری
1,064
فکر پروری
فکر پروری
976
احترام به همسر
احترام به همسر
1,762
رانندگی
رانندگی
1,257
حفظ کرامت مادر
حفظ کرامت مادر
1,798
بلوغ
بلوغ
2,271
لباس مناسب
لباس مناسب
1,311
تلفن همراه
تلفن همراه
1,007
ترک عادت بد
ترک عادت بد
1,277
تمارض
تمارض
1,064
۱ خرداد ۱۴۰۰
۱ خرداد ۱۴۰۰
811
۴ خرداد ۱۴۰۰
۴ خرداد ۱۴۰۰
664
۶ خرداد ۱۴۰۰
۶ خرداد ۱۴۰۰
628
اعتماد
اعتماد
654
فکر پروری
فکر پروری
680
ارتباط با طبیعت
ارتباط با طبیعت
865
مسئولیت فرزندان
مسئولیت فرزندان
817
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
569
آگاهی نسبت به اعتیاد
آگاهی نسبت به اعتیاد
376
هدیه دادن
هدیه دادن
336
۵ تیر ۱۴۰۰
۵ تیر ۱۴۰۰
339
وصیت نامه
وصیت نامه
1,167
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
332
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
329
مشکل فرزندان
مشکل فرزندان
758
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
366
همکلامی
همکلامی
604
۱۷ تیر ۱۴۰۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰
471
انتظارات پدربزرگ
انتظارات پدربزرگ
677
مدل خودت باش
مدل خودت باش
920
خاطرات آقا جون
خاطرات آقا جون
900
با همسرت تماس بگیر
با همسرت تماس بگیر
874
خوشحال کردن پدربزرگ
خوشحال کردن پدربزرگ
926
لبخند زدن
لبخند زدن
854
ظاهر و باطن
ظاهر و باطن
534
هیجانات نوجوانی
هیجانات نوجوانی
927
۷ مرداد ۱۴۰۰
۷ مرداد ۱۴۰۰
494
اتنظارات پدر بزرگ
اتنظارات پدر بزرگ
494
ظاهر و باطن
ظاهر و باطن
1,497
آگاهی نسبت به اعتیاد
آگاهی نسبت به اعتیاد
696
چشم و گوش با هم
چشم و گوش با هم
531
مدارا با همسر
مدارا با همسر
792
فرزند سوم - ۲
فرزند سوم - ۲
684
احترام به قانون ریش سفیدی
احترام به قانون ریش سفیدی
337
فرهنگ کتاب خواندن
فرهنگ کتاب خواندن
531
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
655
بلوغ
بلوغ
570
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
402
شوخی
شوخی
677
مصرف نمک
مصرف نمک
380
کمک کردن در کارهای منزل
کمک کردن در کارهای منزل
630
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
323
بدقولی
بدقولی
283
مزاحم تلفن
مزاحم تلفن
457
فرزند سوم
فرزند سوم
793
هیجانات نوجوانی
هیجانات نوجوانی
978
ایرانی بخریم
ایرانی بخریم
490
مدل خودت باش
مدل خودت باش
535
تغافل
تغافل
848
چشم و گوش با هم
چشم و گوش با هم
399
مدل خودت باش
مدل خودت باش
911
مهریه
مهریه
1,404
انتظارات پدر بزرگ
انتظارات پدر بزرگ
476
۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان ۱۴۰۰
525
همکلامی
همکلامی
632
فرزند سوم - دو
فرزند سوم - دو
633
همکاری در کار خانه
همکاری در کار خانه
448
یلدا
یلدا
556
صرفه جویی
صرفه جویی
351
عادات غذایی
عادات غذایی
574
مسخره کردن ممنوع
مسخره کردن ممنوع
282
به موقع حرف زدن
به موقع حرف زدن
276
۱۷ دی ۱۴۰۰
۱۷ دی ۱۴۰۰
213
وسواس
وسواس
314
۲۰ دی ۱۴۰۰
۲۰ دی ۱۴۰۰
152
عادات غذایی
عادات غذایی
129
فرزند سوم(۲)
فرزند سوم(۲)
112
مدارا با همسر
مدارا با همسر
84
حفظ کرامت مادر
حفظ کرامت مادر
97
۵ بهمن ۱۴۰۰
۵ بهمن ۱۴۰۰
106
۵ بهمن ۱۴۰۰
۵ بهمن ۱۴۰۰
68
اعتماد
اعتماد
43
مدل خودت باش
مدل خودت باش
42
۱ دی ۱۳۹۹
۱ دی ۱۳۹۹
322
۱ دی ۱۳۹۹
۱ دی ۱۳۹۹
332
۱ دی ۱۳۹۹
۱ دی ۱۳۹۹
324
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
355
۲ دی ۱۳۹۹ -  بخش ۳
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
285
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
195
۳ دی ۱۳۹۹
۳ دی ۱۳۹۹
236
۴ دی ۱۳۹۹
۴ دی ۱۳۹۹
280
۵ دی ۱۳۹ ۹ -بخش ۱
۵ دی ۱۳۹ ۹ -بخش ۱
145
۵ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
۵ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
3,020
۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,416
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
1,396
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
1,272
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
2,188
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
1,107
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,026
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
882
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,181
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,007
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
966
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
825
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,269
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
928
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
902
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
1,196
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
977
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,075
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
1,090
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
834
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
950
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
2,113
۱۱ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
۱۱ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
920
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,123
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,455
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
1,852
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
907
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
996
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
937
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,005
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
850
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,387
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,029
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,154
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
1,027
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
901
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
831
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
933
۱۵ دی ۱۳۹۹
۱۵ دی ۱۳۹۹
669
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
946
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
899
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
870
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
750
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
913
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
899
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
984
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,136
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
2,684
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
882
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,579
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
1,080
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
931
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
912
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,306
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
949
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
1,616
اعتماد
اعتماد
1,369
فرهنگ پس انداز
فرهنگ پس انداز
1,617
پول تو جیبی
پول تو جیبی
2,092
چگونه همسرمان که از ما رنجیده خوشحال کنیم
چگونه همسرمان که از ما رنجیده خوشحال کنیم
1,991
درد مصلحتی
درد مصلحتی
2,050
رویای مشترک
رویای مشترک
997
کار کردن خانم ها
کار کردن خانم ها
1,183
نه به مرد سالاری و نه به زن سالاری
نه به مرد سالاری و نه به زن سالاری
1,787
کار کردن خانم ها
کار کردن خانم ها
976
رفیق بازی بچه ها
رفیق بازی بچه ها
2,055
رویای مشترک
رویای مشترک
1,644
ترس ازپیری
ترس ازپیری
1,034
قدردانی از همسر
قدردانی از همسر
1,490
اردوی شب سپهر
اردوی شب سپهر
1,906
کار کردن خانم ها
کار کردن خانم ها
1,093
جا به جایی نقش ها
جا به جایی نقش ها
2,788
ترس از پیری
ترس از پیری
1,178
ورزش روزانه
ورزش روزانه
1,217
رویای مشترک
رویای مشترک
921
کنترل سطح صدا
کنترل سطح صدا
1,275
چشم و هم چشمی
چشم و هم چشمی
672
تذکر
تذکر
1,157
رسم و رسومات غلط
رسم و رسومات غلط
2,314
دین داری
دین داری
1,827
دعوای سپهر
دعوای سپهر
2,020
نمیدانم
نمیدانم
2,138
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
1,564
درس خواندن سپهر
درس خواندن سپهر
2,273
۱۸ بهمن ۱۳۹۹-بخش ۲
۱۸ بهمن ۱۳۹۹-بخش ۲
851
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
891
تمارض
تمارض
2,204
حمایت خواهر و برادر از هم
حمایت خواهر و برادر از هم
2,105
رسم و رسومات غلط
رسم و رسومات غلط
1,061
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
1,572
ایرانی بخریم
ایرانی بخریم
3,834
آگاهی نسبت به اعتیاد
آگاهی نسبت به اعتیاد
2,869
۳۰ بهمن ۱۳۹۹
۳۰ بهمن ۱۳۹۹
1,040
ترک عادت بد
ترک عادت بد
3,503
ترک عادت بد
ترک عادت بد
1,199
فرهنگ کتاب خواندن
فرهنگ کتاب خواندن
2,898
توانایی نه گفتن
توانایی نه گفتن
2,647
ارتباط با طبیعت
ارتباط با طبیعت
2,804
فکر پروری
فکر پروری
882
رعایت حق دیگران
رعایت حق دیگران
1,854
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
2,242
مراجعه به پزشک
مراجعه به پزشک
2,620
بلوغ
بلوغ
9,264
کنترل سطح صدا
کنترل سطح صدا
1,206
تبریک و تسلیت
تبریک و تسلیت
1,725
بردباری با بزرگتر ها
بردباری با بزرگتر ها
1,935
مشکل فرزندان
مشکل فرزندان
3,595
به تاخیر انداختن کارها
به تاخیر انداختن کارها
1,604
خرید آقایان
خرید آقایان
1,941
وصیت نامه
وصیت نامه
409
مسئولیت فرزندان
مسئولیت فرزندان
1,987
حمایت از همسر
حمایت از همسر
2,024
قضاوت عادلانه بین فرزندان
قضاوت عادلانه بین فرزندان
1,815
وصیت نامه
وصیت نامه
148
وسواس
وسواس
655
فرهنگ کتاب خوانی
فرهنگ کتاب خوانی
133
پذیرش اشتباه
پذیرش اشتباه
180
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
177
حفظ کرامت مادر
حفظ کرامت مادر
1,931
قضاوت عادلانه فرزندان
قضاوت عادلانه فرزندان
716
توجه به بانوان(عادت ماهیانه)
توجه به بانوان(عادت ماهیانه)
5,167
توهین ممنوع
توهین ممنوع
451
احتکار
احتکار
666
توجه به بانوان
توجه به بانوان
3,059
فضای مجازی
فضای مجازی
2,618
پدر و مادر ، الگوی فرزندان
پدر و مادر ، الگوی فرزندان
1,530
فرزند جدید
فرزند جدید
1,069
خرید خانم ها
خرید خانم ها
1,112