حل تمرین - علوم و فنون - جلسه دوم - کارگاه تحلیل فصل دوم / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹


حل تمرین - ریاضی و آمار - جلسه دوم - تمرین صفحه ۶۱ / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - ریاضی و آمار - جلسه دوم - تمرین صفحه ۶۱ / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
3,089
حل تمرین - ریاضی - جلسه دوم - روش های حل معادله درجه دوم - تمرین صفحه ۷۷ / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - ریاضی - جلسه دوم - روش های حل معادله درجه دوم - تمرین صفحه ۷۷ / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
2,641
حل تمرین - اقتصاد - جلسه دوم  درس هشتم / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - اقتصاد - جلسه دوم درس هشتم / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
1,257
حل تمرین - فیزیک - جلسه دوم - تمارین داخل فصل / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - فیزیک - جلسه دوم - تمارین داخل فصل / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
1,405
حل تمرین - زیست شناسی - جلسه دوم - صفحه ۹ / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - زیست شناسی - جلسه دوم - صفحه ۹ / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
1,254
حل تمرین - منطق - جلسه دوم - درس هفتم  - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - منطق - جلسه دوم - درس هفتم - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
737
- حل تمرین - هندسه - جلسه دوم - متوازی الاضلاع - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
- حل تمرین - هندسه - جلسه دوم - متوازی الاضلاع - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
731
حل تمرین - عربی انسانی - جلسه اول - تمارین درس پنجم / ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - عربی انسانی - جلسه اول - تمارین درس پنجم / ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
950
حل تمرین - شیمی - جلسه اول - با هم بیندیشیم صفحه ۴۱ / ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - شیمی - جلسه اول - با هم بیندیشیم صفحه ۴۱ / ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
1,240
حل تمرین - ریاضی و آمار - جلسه اول - حل تمرین صفحه ۶۱ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - ریاضی و آمار - جلسه اول - حل تمرین صفحه ۶۱ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
1,259
حل تمرین - ریاضی - جلسه اول - تمرین صفحه ۷۷ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - ریاضی - جلسه اول - تمرین صفحه ۷۷ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
1,274
حل تمرین - اقتصاد - جلسه اول - درس هشتم / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - اقتصاد - جلسه اول - درس هشتم / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
747
حل تمرین - فیزیک - جلسه اول - کار و انرژی - صفحه ۶۳ / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - فیزیک - جلسه اول - کار و انرژی - صفحه ۶۳ / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
908
حل تمرین - علوم و فنون - جلسه اول - خودارزیابی درس ششم / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - علوم و فنون - جلسه اول - خودارزیابی درس ششم / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
780
حل تمرین - زیست - فصل اول - جلسه اول - پروانه مونارک / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - زیست - فصل اول - جلسه اول - پروانه مونارک / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
1,029
حل تمرین - منطق - جلسه اول - درس هفتم / ۱۷ اسفند
حل تمرین - منطق - جلسه اول - درس هفتم / ۱۷ اسفند
700
حل تمرین - هندسه - جلسه اول - چهارضلعی ها / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - هندسه - جلسه اول - چهارضلعی ها / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
669
هندسه - چهارضلعی های مهم و ویژگی های آنها - لوزی - مربع - ذوزنقه / ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
هندسه - چهارضلعی های مهم و ویژگی های آنها - لوزی - مربع - ذوزنقه / ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
742
زبان انگلیسی - درس سوم / ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - درس سوم / ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
534
ریاضی و آمار - فصل سوم - درس دوم - معیارهای گرایش به مرکز / ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
ریاضی و آمار - فصل سوم - درس دوم - معیارهای گرایش به مرکز / ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
1,023
آمار - رشته انسانی - میانگین وزن دار - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
آمار - رشته انسانی - میانگین وزن دار - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
497
ریاضی و آمار یک -رشته انسانی- فصل سوم درس یک - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
ریاضی و آمار یک -رشته انسانی- فصل سوم درس یک - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
379
فیزیک - فصل چهارم - دما و گرما / ۹ اسفند ۱۳۹۹
فیزیک - فصل چهارم - دما و گرما / ۹ اسفند ۱۳۹۹
748
هندسه - چهارضلعی های مهم و ویژگی هایی از آنها - متوازی الاضلاع و مستطیل / ۹ اسفند ۱۳۹۹
هندسه - چهارضلعی های مهم و ویژگی هایی از آنها - متوازی الاضلاع و مستطیل / ۹ اسفند ۱۳۹۹
800
زبان انگلیسی یک - صفحه هشتاد و شش - ۶ اسفند ۱۳۹۹
زبان انگلیسی یک - صفحه هشتاد و شش - ۶ اسفند ۱۳۹۹
1,061
ریاضی و آمار یک - فصل سوم - درس یک - ۴ اسفند ۱۳۹۹
ریاضی و آمار یک - فصل سوم - درس یک - ۴ اسفند ۱۳۹۹
1,146
فیزیک - فصل سوم - توان و بازده / ۲ اسفند ۱۳۹۹
فیزیک - فصل سوم - توان و بازده / ۲ اسفند ۱۳۹۹
947
هندسه - فصل سوم / ۲ اسفند ۱۳۹۹
هندسه - فصل سوم / ۲ اسفند ۱۳۹۹
814
فیزیک رشته ریاضی - حل تمارین و مساله های فصل سوم / ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
فیزیک رشته ریاضی - حل تمارین و مساله های فصل سوم / ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
823