چهره سازی - پایه دهم - حجم پردازی / ۱۶ اسفند ۱۳۹۹


مکانیک خودرو - عیب یابی موتور با دستکاه دیاک / ۲۰ تیر
مکانیک خودرو - عیب یابی موتور با دستکاه دیاک / ۲۰ تیر
1,071
صنایع چوب و مبلمان - مرمت و رویه کوبی مبلمان قسمت دوم/ ۲۰ تیر
صنایع چوب و مبلمان - مرمت و رویه کوبی مبلمان قسمت دوم/ ۲۰ تیر
520
طراحی دوخت - طراحی زبان بصری - پرسپکیتو / ۲۰ تیر
طراحی دوخت - طراحی زبان بصری - پرسپکیتو / ۲۰ تیر
785
طراحی دوخت - تکه دوزی پارچه/ ۲۰ تیر
طراحی دوخت - تکه دوزی پارچه/ ۲۰ تیر
525
مهارتی - چاپ سیلک اسکرین / ۱۹ تیر
مهارتی - چاپ سیلک اسکرین / ۱۹ تیر
385
روانشناسی - اعتماد به نفس
روانشناسی - اعتماد به نفس
386
مهارتی - عیب یابی موتور با دستگاه دیاگ / ۱۹ تیر
مهارتی - عیب یابی موتور با دستگاه دیاگ / ۱۹ تیر
362
مهارتی - عرسک گردانی
مهارتی - عرسک گردانی
178
مهارتی - طراحی و دوخت - تکه دوزی پارچه / ۱۹ تیر
مهارتی - طراحی و دوخت - تکه دوزی پارچه / ۱۹ تیر
391
مهارتی - عیب یابی مولد قدرت خودرو- بخش ۲/ ۱۹ تیر
مهارتی - عیب یابی مولد قدرت خودرو- بخش ۲/ ۱۹ تیر
265
مهارتی - عیب یابی مولد قدرت خودرو- بخش ۱/ ۱۹ تیر
مهارتی - عیب یابی مولد قدرت خودرو- بخش ۱/ ۱۹ تیر
227
مهارتی - تعمیر پلوس چرخ - قسمت اول
مهارتی - تعمیر پلوس چرخ - قسمت اول
302
مهارتی - تعمیر سیستم تعلیق خودرو - قسمت دوم
مهارتی - تعمیر سیستم تعلیق خودرو - قسمت دوم
280
مهارتی - عکاسی خانگی / ۱۶ تیر
مهارتی - عکاسی خانگی / ۱۶ تیر
146
مهارتی - سیلک اسکرین / ۱۶ تیر
مهارتی - سیلک اسکرین / ۱۶ تیر
192
روان شناسی - استرس
روان شناسی - استرس
257
مهارتی - برش و دوخت چهل تیکه / ۱۶ تیر
مهارتی - برش و دوخت چهل تیکه / ۱۶ تیر
230
مهارتی - تزئین کار - روبان دوزی / ۱۶ تیر
مهارتی - تزئین کار - روبان دوزی / ۱۶ تیر
203
تعمیر پلوس چرخ - قسمت دوم / ۱۵ تیر
تعمیر پلوس چرخ - قسمت دوم / ۱۵ تیر
267
طراحی و دوحت - تکه دوزی / ۱۵ تیر
طراحی و دوحت - تکه دوزی / ۱۵ تیر
225
طراحی زبان بصری - پرسپکتیو / ۱۵ تیر
طراحی زبان بصری - پرسپکتیو / ۱۵ تیر
289
طراحی فیگور ماهیچه  انسان / ۱۵ تیر
طراحی فیگور ماهیچه انسان / ۱۵ تیر
241
تعمیر پمپ انژکتور موتور دیزل - قسمت اول - ۱۴ تیر ۱۴۰۰
تعمیر پمپ انژکتور موتور دیزل - قسمت اول - ۱۴ تیر ۱۴۰۰
392
تعمیر برف باکن، بخاری و بوق - ۱۴ تیر ۱۴۰۰
تعمیر برف باکن، بخاری و بوق - ۱۴ تیر ۱۴۰۰
273
برش و دوخت چهل تیکه - ۱۴ تیر ۱۴۰۰
برش و دوخت چهل تیکه - ۱۴ تیر ۱۴۰۰
303
طراحی فیگور خطی انسان
طراحی فیگور خطی انسان
241
نقاشی رنگ روغن - چشم و ابرو - ۱۴ تیر
نقاشی رنگ روغن - چشم و ابرو - ۱۴ تیر
262
عکاسی خانگی / ۱۳ تیر
عکاسی خانگی / ۱۳ تیر
257
مهارتی - برش و دوخت چهل تیکه / ۱۳ تیر
مهارتی - برش و دوخت چهل تیکه / ۱۳ تیر
240
مهارتی - تزئین کار - روبان دوزی / ۱۳ تیر
مهارتی - تزئین کار - روبان دوزی / ۱۳ تیر
196