روش و ابزارهایی نوین در ارزشیابی ریاضی - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹


سواد محاسباتی - نوآموزان / ۲۳ شهریور
سواد محاسباتی - نوآموزان / ۲۳ شهریور
2,848
زبان آموزی - نوآموزان / ۲۳ شهریور
زبان آموزی - نوآموزان / ۲۳ شهریور
2,076
آموزش ساخت عروسک / ۲۳ شهریور
آموزش ساخت عروسک / ۲۳ شهریور
918
خوشنویسی / ۲۳ شهریور
خوشنویسی / ۲۳ شهریور
466
مهارت های بدو ورود به دبستان / ۲۲ شهریور
مهارت های بدو ورود به دبستان / ۲۲ شهریور
1,141
متوسطه دوم - زبان انگلیسی - مرور کتاب/ ۲۲ شهریور
متوسطه دوم - زبان انگلیسی - مرور کتاب/ ۲۲ شهریور
1,216
سواد رسانه ای / ۲۲ شهریور
سواد رسانه ای / ۲۲ شهریور
388
متوسطه اول - به وقت علوم / ۲۲ شهریور
متوسطه اول - به وقت علوم / ۲۲ شهریور
1,334
سواد محاسباتی با محوریت نو آموزان / ۲۱ شهریور
سواد محاسباتی با محوریت نو آموزان / ۲۱ شهریور
765
زبان آموزی - نوآموزان / ۲۰ شهریور
زبان آموزی - نوآموزان / ۲۰ شهریور
1,456
زبان آموزی با محوریت نو آموزان  / ۲۰ شهریور
زبان آموزی با محوریت نو آموزان / ۲۰ شهریور
1,091
عروسک سازی / ۲۰ شهریور
عروسک سازی / ۲۰ شهریور
550
خوشنویسی / ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
خوشنویسی / ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
217
آیینه کاری / ۱۸ شهریور
آیینه کاری / ۱۸ شهریور
309
مکرومه بافی / ۱۸ شهریور
مکرومه بافی / ۱۸ شهریور
392
رباتیک / ۱۸ شهریور
رباتیک / ۱۸ شهریور
382
خیاطی - ادامه دوخت مانتو  / ۱۷ شهریور
خیاطی - ادامه دوخت مانتو / ۱۷ شهریور
388
مهارت فناوری / ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
مهارت فناوری / ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
469
علم و زندگی با محوریت نو آموزان بدو ورود مدرسه / ۱۷ شهریور
علم و زندگی با محوریت نو آموزان بدو ورود مدرسه / ۱۷ شهریور
469
مهارت آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به دبستان  / ۱۷ شهریور
مهارت آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به دبستان / ۱۷ شهریور
603
خوشنویسی / ۱۷ شهریور
خوشنویسی / ۱۷ شهریور
124
سواد محاسباتی- ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
سواد محاسباتی- ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
425
مهارت های زبانی با محوریت نوآموزان بدو ورود به دبستان - ۱۶ شهریور
مهارت های زبانی با محوریت نوآموزان بدو ورود به دبستان - ۱۶ شهریور
483
ساخت عروسک  / ۱۵ شهریور
ساخت عروسک / ۱۵ شهریور
650
شناخت شکل های هندسی - نوآموزان / ۱۴ شهریور
شناخت شکل های هندسی - نوآموزان / ۱۴ شهریور
1,154
مهارت های زبان آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به دبستان/ ۱۴ شهریور
مهارت های زبان آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به دبستان/ ۱۴ شهریور
1,303
خوشنویسی / ۱۴ شهریور
خوشنویسی / ۱۴ شهریور
217
علم و زندگی - محوریت نوآموزان / ۱۰ شهریور
علم و زندگی - محوریت نوآموزان / ۱۰ شهریور
1,558
سواد محاسباتی با محوریت نوآموزان ورود به مدرسه / ۹ شهریور
سواد محاسباتی با محوریت نوآموزان ورود به مدرسه / ۹ شهریور
1,668
زبان آموزی با محوریت نوآموزان ورود به مدرسه / ۹ شهریور
زبان آموزی با محوریت نوآموزان ورود به مدرسه / ۹ شهریور
2,224