مطالعات اجتماعی - درس شانزده - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹


ریاضی - عبارات جبری / ۹ شهریور
ریاضی - عبارات جبری / ۹ شهریور
1,549
ریاضی - تجزیه عبارات جبری / ۶ شهریور
ریاضی - تجزیه عبارات جبری / ۶ شهریور
1,337
ریاضی - حل نمونه سوال / ۳ شهریور
ریاضی - حل نمونه سوال / ۳ شهریور
1,428
ریاضی - اتحادهای جبری / ۲ شهریور
ریاضی - اتحادهای جبری / ۲ شهریور
1,165
ریاضی - اتحاد جبری / ۳۰ مرداد
ریاضی - اتحاد جبری / ۳۰ مرداد
1,444
هدایت تحصیلی / ۲۲ تیر ۱۴۰۰
هدایت تحصیلی / ۲۲ تیر ۱۴۰۰
975
عربی - مرور / ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
عربی - مرور / ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
2,141
علوم تجربی - فصل ۱۴ / ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل ۱۴ / ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
1,326
علوم تجربی - فصل ۱۴ / ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل ۱۴ / ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
919
مطالعات اجتماعی - نمونه سوال / ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی - نمونه سوال / ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
1,126
زبان انگلیسی - مرور / ۸ خرداد ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - مرور / ۸ خرداد ۱۴۰۰
1,617
ادبیات فارسی - بخش  دوم درس آزاد / ۵ خرداد ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - بخش دوم درس آزاد / ۵ خرداد ۱۴۰۰
1,102
علوم تجربی - فصل ۱۳ / ۴ خرداد ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل ۱۳ / ۴ خرداد ۱۴۰۰
1,503
مطالعات اجتماعی - درس ۲۴ / ۳ خرداد ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی - درس ۲۴ / ۳ خرداد ۱۴۰۰
1,024
زبان انگلیسی -مرور  / ۱ خرداد ۱۴۰۰
زبان انگلیسی -مرور / ۱ خرداد ۱۴۰۰
3,417
فرنگ و هنر - چیدمان روی صحنه / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
فرنگ و هنر - چیدمان روی صحنه / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,260
آمادگی دفاعی - آمادگی در برابر زلزله / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
آمادگی دفاعی - آمادگی در برابر زلزله / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,324
ادبیات فارسی - ادبیات بومی ۲ / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - ادبیات بومی ۲ / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,112
علوم تجربی - فصل ۱۳ / ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل ۱۳ / ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,607
مطالعات اجتماعی - درس ۲۳ / ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی - درس ۲۳ / ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,289
ریاضی - حل نمونه سوال / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
ریاضی - حل نمونه سوال / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,843
زبان انگلیسی - درس ۶ / ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - درس ۶ / ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,198
کار و فناوری - هدایت احصیلی / ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
کار و فناوری - هدایت احصیلی / ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,288
عربی - درس ۹ و ۱۰ / ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
عربی - درس ۹ و ۱۰ / ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,761
ادبیات فارسی - نکات مهم درس ها / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - نکات مهم درس ها / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,426
علوم تجربی - فصل ۱۲ / ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل ۱۲ / ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,668
مطالعات اجتماعی - درس ۲۲ و ۲۳ / ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی - درس ۲۲ و ۲۳ / ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,045
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,474
زبان انگلیسی - تمرین ۲ - گرامر درس ۶ / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - تمرین ۲ - گرامر درس ۶ / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,977
فرهنگ و هنر - هنرهای نمایشی / ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
فرهنگ و هنر - هنرهای نمایشی / ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,025