دو و میدانی قهرمانی کشور


شبکه ورزش
11 اسفند ماه 1399
17:03
مسابقات داخل سالن- انتخاب گروه ملی
مسابقات داخل سالن- انتخاب گروه ملی
1,288
قهرمانی باشگاه های کشور
قهرمانی باشگاه های کشور
1,203
مسابقات لیگ صحرانوردی ، تهران
مسابقات لیگ صحرانوردی ، تهران
1,084
رقابت های بین المللی جام پائولو اورسیا - ایتالیا ۲۰۲۱
رقابت های بین المللی جام پائولو اورسیا - ایتالیا ۲۰۲۱
327
رقابت های پرش با نیزه قهرمانی جوانان جهان - کنیا ۲۰۲۱
رقابت های پرش با نیزه قهرمانی جوانان جهان - کنیا ۲۰۲۱
448
رقابت های تور طلایی - لهستان ۲۰۲۱
رقابت های تور طلایی - لهستان ۲۰۲۱
388
رقابت های مرحله مقدماتی ۱۵۰۰ متر قهرمانی جوانان جهان - کنیا ۲۰۲۱
رقابت های مرحله مقدماتی ۱۵۰۰ متر قهرمانی جوانان جهان - کنیا ۲۰۲۱
552
رقابت های بینالمللی دو و میدانی
رقابت های بینالمللی دو و میدانی
422
تور قاره ای مسابقات دو و میدانی کنیا ۲۰۲۱
تور قاره ای مسابقات دو و میدانی کنیا ۲۰۲۱
440
مسابقات قهرمانی جهان - آلمان ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان - آلمان ۲۰۲۱
862
دو و میدانی تور طلایی لهستان ۲۰۲۱
دو و میدانی تور طلایی لهستان ۲۰۲۱
966
مسابقات قهرمانی جوانان کنیا
مسابقات قهرمانی جوانان کنیا
505
رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان کنیا ۲۰۲۱
رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان کنیا ۲۰۲۱
644
رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان کنیا - ۲۰۲۱
رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان کنیا - ۲۰۲۱
596
رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان کنیا ۲۰۲۱
رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان کنیا ۲۰۲۱
2,902
مسابقات قهرمانی جهان آلمانی- پرش با مانع - ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان آلمانی- پرش با مانع - ۲۰۲۱
799
رقابت های باشگاه های کشور
رقابت های باشگاه های کشور
813
رقابت های دو و میدانی قهرم
رقابت های دو و میدانی قهرم
743
مسابقات قهرمانی جهان - آلمان ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان - آلمان ۲۰۲۱
3,169
تور قاره ای فدراسیون بین الملل دو و میدانی کرواسی ۲۰۲۱
تور قاره ای فدراسیون بین الملل دو و میدانی کرواسی ۲۰۲۱
1,025
مسابقات تور قاره فدراسیون جهانی - کنیا ۲۰۲۱
مسابقات تور قاره فدراسیون جهانی - کنیا ۲۰۲۱
625
رقابت های بین المللی دو و میدانی ایتالیا ۲۰۲۱
رقابت های بین المللی دو و میدانی ایتالیا ۲۰۲۱
508
مسابقات قهرمانی جوانان جهان ، روز دوم ، کنیا ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جوانان جهان ، روز دوم ، کنیا ۲۰۲۱
640
مسابقات دو و میدانی قهرم
مسابقات دو و میدانی قهرم
491
رقابت های قهرمانی جوانان جهان کنیا ۲۰۲۱
رقابت های قهرمانی جوانان جهان کنیا ۲۰۲۱
1,085
رقابت های تور طلایی فدراسیون جهانی - لهستان ۲۰۲۱
رقابت های تور طلایی فدراسیون جهانی - لهستان ۲۰۲۱
701
رقابت های قهرمانی جوانان جهان ، بخش پرش با نیزه ، کنیا ۲۰۲۱
رقابت های قهرمانی جوانان جهان ، بخش پرش با نیزه ، کنیا ۲۰۲۱
806
دو و میدانی قهرمانی جوانان
دو و میدانی قهرمانی جوانان
1,134
قهرمانی باشگاه های کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب
قهرمانی باشگاه های کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب
1,272
رقابت های قهرمانی جوانان جهان ، بخش ۱۵۰۰ متر ، کنیا ۲۰۲۱
رقابت های قهرمانی جوانان جهان ، بخش ۱۵۰۰ متر ، کنیا ۲۰۲۱
724