مهارت های زندگی - آمادگی ورود به کلاس اول /۱۵  شهریور
مهارت های زندگی - آمادگی ورود به کلاس اول /۱۵ شهریور
3,795
دست ورزی / ۲ شهریور
دست ورزی / ۲ شهریور
4,220
آموزش جهت - ویژه بدو ورود به دبستان / ۳۱ مرداد
آموزش جهت - ویژه بدو ورود به دبستان / ۳۱ مرداد
5,387
ریاضی - سواد محاسباتی نوآموزان / ۳۰ مرداد
ریاضی - سواد محاسباتی نوآموزان / ۳۰ مرداد
4,922
فارسی - مهارت های بدو ورود دبستان / ۳۰ مرداد
فارسی - مهارت های بدو ورود دبستان / ۳۰ مرداد
5,838
ریاضی / ۲۵ مرداد
ریاضی / ۲۵ مرداد
1,502
فارسی - مروری بر نشانه های حروف الفبا / ۲۳ مرداد
فارسی - مروری بر نشانه های حروف الفبا / ۲۳ مرداد
2,196
فارسی - «خوا» استثنا-۲۱ مرداد ۱۴۰۰
فارسی - «خوا» استثنا-۲۱ مرداد ۱۴۰۰
882
ریاضی - با محوریت / ۱۸ مرداد
ریاضی - با محوریت / ۱۸ مرداد
787
سواد محاسباتی - داستان دو نیمه مثل هم  / ۱۸ مرداد
سواد محاسباتی - داستان دو نیمه مثل هم / ۱۸ مرداد
823
مهارت زبان آموزی / ۱۶ مرداد
مهارت زبان آموزی / ۱۶ مرداد
775
فارسی - بازی ترکیبی / ۱۴ مرداد
فارسی - بازی ترکیبی / ۱۴ مرداد
911
ریاضی - آموزش تفریق / ۱۱ مرداد
ریاضی - آموزش تفریق / ۱۱ مرداد
806
فارسی - ای مستقل / ۹ مرداد
فارسی - ای مستقل / ۹ مرداد
805
ریاضی - آموزش جمع / ۴ مرداد
ریاضی - آموزش جمع / ۴ مرداد
614
فارسی - مرور نشانه ها / ۲ مرداد
فارسی - مرور نشانه ها / ۲ مرداد
859
ریاضی  - مواد محاسباتی با محوریت / ۲۸ تیر
ریاضی - مواد محاسباتی با محوریت / ۲۸ تیر
479
فارسی - مرور حرف ی/ ۲۶ تیر
فارسی - مرور حرف ی/ ۲۶ تیر
818
فارسی - مرور صداها / ۲۴ تیر
فارسی - مرور صداها / ۲۴ تیر
714
ریاضی - آموزش اعداد / ۲۱ تیر
ریاضی - آموزش اعداد / ۲۱ تیر
727
فارسی - آب / ۱۹ تیر
فارسی - آب / ۱۹ تیر
1,000
ریاضی - مرور فصل ها / ۱۴ تیر
ریاضی - مرور فصل ها / ۱۴ تیر
896
مرور و یادآوری نشانه های ۱ و ۲ /۱۲ تیر ۱۴۰۰
مرور و یادآوری نشانه های ۱ و ۲ /۱۲ تیر ۱۴۰۰
1,228
بازی و ریاضی مقدماتی - ویژه ناشنوایان / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
بازی و ریاضی مقدماتی - ویژه ناشنوایان / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,761
فارسی و نگارش مقدماتی - ویژه ناشنوایان / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
فارسی و نگارش مقدماتی - ویژه ناشنوایان / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,064
ارتباط ریاضی با زندگی / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ارتباط ریاضی با زندگی / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,688
فارسی و نگارش - نیایش / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - نیایش / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,897
بازی و ریاضی - دوره و حل مسأله / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - دوره و حل مسأله / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,232
فارسی و نگارش - جشن الفبا / ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - جشن الفبا / ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,489
علوم تجربی و تفکر - صفحات ۱۰۰ تا ۱۰۳ / ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - صفحات ۱۰۰ تا ۱۰۳ / ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,333