تعاونی زنبور عسل


شبکه ۱
11 اسفند ماه 1399
10:05
نقطه کوبی
نقطه کوبی
516
سوزن دوزی
سوزن دوزی
580
مشاغل خانگی-چرم دوزی
مشاغل خانگی-چرم دوزی
543
کشت بادام
کشت بادام
420
شرکت تعاونی بندر خشک - استان یزد
شرکت تعاونی بندر خشک - استان یزد
413
شرکت تعاونی نیروگاه برق (مقیاس کوچک ) - یزد
شرکت تعاونی نیروگاه برق (مقیاس کوچک ) - یزد
739
شرکت تولید لبنیات-یزد-روستای محمدآباد
شرکت تولید لبنیات-یزد-روستای محمدآباد
394
تولید مبلمان
تولید مبلمان
372
تعاونی فرآوری و بسته بندی خشکبار-یزد(مروست )
تعاونی فرآوری و بسته بندی خشکبار-یزد(مروست )
467
خاتم کاری
خاتم کاری
823
ویترای و تیفانی
ویترای و تیفانی
493
معرق چوب
معرق چوب
406
مشاغل خانگی (تولید صابون )
مشاغل خانگی (تولید صابون )
658
فرآورده و بسته بندی مواد غذایی
فرآورده و بسته بندی مواد غذایی
545
پته دوزی
پته دوزی
724
شرکت تعاونی پرورش شترمرغ-خراسان جنوبی
شرکت تعاونی پرورش شترمرغ-خراسان جنوبی
685
شرکت تعاونی بسته بندی میوه و صیفی جات -گلستان
شرکت تعاونی بسته بندی میوه و صیفی جات -گلستان
586
شرکت تعاونی فرش و تابلوفرش - استان تهران(فیروزکوه)
شرکت تعاونی فرش و تابلوفرش - استان تهران(فیروزکوه)
805
شرکت تعاونی پرورش شترمرغ - خراسان جنوبی، بشرویه
شرکت تعاونی پرورش شترمرغ - خراسان جنوبی، بشرویه
528
بازیافت
بازیافت
693
شرکت تعاونی فروشگاه فرهنگیان
شرکت تعاونی فروشگاه فرهنگیان
456
تولید ماسک
تولید ماسک
971
شرکت تعاونی تولید دستکش و کیسه نایلونی
شرکت تعاونی تولید دستکش و کیسه نایلونی
282
شرکت تعاونی فرآوری زیتون-زنجان
شرکت تعاونی فرآوری زیتون-زنجان
430
مدرسه غیرانتفاعی در زنجان
مدرسه غیرانتفاعی در زنجان
788
شرکت تعاونی تولید میوه خشک-گلستان
شرکت تعاونی تولید میوه خشک-گلستان
604
شرکت تعاونی فرآوری و  تولید نخ و پارچه ابریشم
شرکت تعاونی فرآوری و تولید نخ و پارچه ابریشم
477
شرکت تعاونی کشت گیاهان دارویی
شرکت تعاونی کشت گیاهان دارویی
362
شرکت تعاونی تولید میوه خشک
شرکت تعاونی تولید میوه خشک
320
شرکت تعاونی تولید ظروف چوبی-استان گلستان (رامیان )
شرکت تعاونی تولید ظروف چوبی-استان گلستان (رامیان )
705