استفاده از اطلاعات مردم توسط پیام رسان ها !


فرزندآوری
فرزندآوری
927
انقدر نگیم نمیشه !
انقدر نگیم نمیشه !
654
رفاه فقط اقتصادی نیست
رفاه فقط اقتصادی نیست
702
مهد کودک جای خوبی برای بچه ها نیست
مهد کودک جای خوبی برای بچه ها نیست
434
جنگ جهانی دوم دلیل به وجود آمدن مهد کودک ها
جنگ جهانی دوم دلیل به وجود آمدن مهد کودک ها
497
مهدکودک جایی برای آموزش یا نگهداری ؟
مهدکودک جایی برای آموزش یا نگهداری ؟
290
مهدکودک راهی برای فرار از مسئولیت ها !
مهدکودک راهی برای فرار از مسئولیت ها !
372
فرزندآوری-۲۳ آذر ۱۴۰۰
فرزندآوری-۲۳ آذر ۱۴۰۰
466
نتیجه روحیه خودخواهانه در زندگی
نتیجه روحیه خودخواهانه در زندگی
710
تغییر اولویت ها در زندگی
تغییر اولویت ها در زندگی
663
چطور در کنار بچه داری به کارهای خودمان برسیم ؟
چطور در کنار بچه داری به کارهای خودمان برسیم ؟
685
مادر فقط باید در خانه بماند ؟
مادر فقط باید در خانه بماند ؟
7,482
اگر ازدواج را از جوانان بگیرید
اگر ازدواج را از جوانان بگیرید
674
چرا مادر را مقدس جلوه می دهید ؟
چرا مادر را مقدس جلوه می دهید ؟
496
فرزند آوری- ۲۲ آذر ۱۴۰۰
فرزند آوری- ۲۲ آذر ۱۴۰۰
582
بار تربیت فرزندان روی دوش مادران است
بار تربیت فرزندان روی دوش مادران است
526
پدیده منفی خانه سالمندان
پدیده منفی خانه سالمندان
482
تک فرزندی و اضطراب شدید پدر و مادر
تک فرزندی و اضطراب شدید پدر و مادر
586
شعار فرزند کمتر رفاه بیشتر
شعار فرزند کمتر رفاه بیشتر
421
بچه ها مکمل همدیگر هستند
بچه ها مکمل همدیگر هستند
413
معایب تک فرزندی
معایب تک فرزندی
521
تربیت اقتصادی در خانواده
تربیت اقتصادی در خانواده
411
فرزندآوری - ۲۱ آذر ۱۴۰۰
فرزندآوری - ۲۱ آذر ۱۴۰۰
615
دانشگاه مبدا تحول جامعه است
دانشگاه مبدا تحول جامعه است
279
نقطه مشترک دانشجو و جریان دانشجویی
نقطه مشترک دانشجو و جریان دانشجویی
245
وظیفه جنبش های دانشجویی نسبت به سایر دانشجویان
وظیفه جنبش های دانشجویی نسبت به سایر دانشجویان
349
وظیفه تشکل های دانشجویی در انتخاب رئیس جمهور
وظیفه تشکل های دانشجویی در انتخاب رئیس جمهور
326
ترس از نظر دادن
ترس از نظر دادن
239
[کارگردان] رحیم صادق‌پور
[کارگردان] رحیم صادق‌پور
456
تشکل های دانشجویی تنور انتخابات را باید داغ کنند
تشکل های دانشجویی تنور انتخابات را باید داغ کنند
341