گروه وصال - دهه فجر -بخش سوم / ۱۲ بهمن


سواد محاسباتی - نوآموزان / ۲۳ شهریور
سواد محاسباتی - نوآموزان / ۲۳ شهریور
2,953
زبان آموزی - نوآموزان / ۲۳ شهریور
زبان آموزی - نوآموزان / ۲۳ شهریور
2,135
آموزش ساخت عروسک / ۲۳ شهریور
آموزش ساخت عروسک / ۲۳ شهریور
936
خوشنویسی / ۲۳ شهریور
خوشنویسی / ۲۳ شهریور
476
مهارت های بدو ورود به دبستان / ۲۲ شهریور
مهارت های بدو ورود به دبستان / ۲۲ شهریور
1,166
متوسطه دوم - زبان انگلیسی - مرور کتاب/ ۲۲ شهریور
متوسطه دوم - زبان انگلیسی - مرور کتاب/ ۲۲ شهریور
1,239
سواد رسانه ای / ۲۲ شهریور
سواد رسانه ای / ۲۲ شهریور
394
متوسطه اول - به وقت علوم / ۲۲ شهریور
متوسطه اول - به وقت علوم / ۲۲ شهریور
1,358
سواد محاسباتی با محوریت نو آموزان / ۲۱ شهریور
سواد محاسباتی با محوریت نو آموزان / ۲۱ شهریور
793
زبان آموزی - نوآموزان / ۲۰ شهریور
زبان آموزی - نوآموزان / ۲۰ شهریور
1,465
زبان آموزی با محوریت نو آموزان  / ۲۰ شهریور
زبان آموزی با محوریت نو آموزان / ۲۰ شهریور
1,117
عروسک سازی / ۲۰ شهریور
عروسک سازی / ۲۰ شهریور
570
خوشنویسی / ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
خوشنویسی / ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
221
آیینه کاری / ۱۸ شهریور
آیینه کاری / ۱۸ شهریور
327
مکرومه بافی / ۱۸ شهریور
مکرومه بافی / ۱۸ شهریور
397
رباتیک / ۱۸ شهریور
رباتیک / ۱۸ شهریور
387
خیاطی - ادامه دوخت مانتو  / ۱۷ شهریور
خیاطی - ادامه دوخت مانتو / ۱۷ شهریور
407
مهارت فناوری / ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
مهارت فناوری / ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
487
علم و زندگی با محوریت نو آموزان بدو ورود مدرسه / ۱۷ شهریور
علم و زندگی با محوریت نو آموزان بدو ورود مدرسه / ۱۷ شهریور
478
مهارت آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به دبستان  / ۱۷ شهریور
مهارت آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به دبستان / ۱۷ شهریور
607
خوشنویسی / ۱۷ شهریور
خوشنویسی / ۱۷ شهریور
130
سواد محاسباتی- ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
سواد محاسباتی- ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
433
مهارت های زبانی با محوریت نوآموزان بدو ورود به دبستان - ۱۶ شهریور
مهارت های زبانی با محوریت نوآموزان بدو ورود به دبستان - ۱۶ شهریور
488
ساخت عروسک  / ۱۵ شهریور
ساخت عروسک / ۱۵ شهریور
655
شناخت شکل های هندسی - نوآموزان / ۱۴ شهریور
شناخت شکل های هندسی - نوآموزان / ۱۴ شهریور
1,161
مهارت های زبان آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به دبستان/ ۱۴ شهریور
مهارت های زبان آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به دبستان/ ۱۴ شهریور
1,304
خوشنویسی / ۱۴ شهریور
خوشنویسی / ۱۴ شهریور
219
علم و زندگی - محوریت نوآموزان / ۱۰ شهریور
علم و زندگی - محوریت نوآموزان / ۱۰ شهریور
1,563
سواد محاسباتی با محوریت نوآموزان ورود به مدرسه / ۹ شهریور
سواد محاسباتی با محوریت نوآموزان ورود به مدرسه / ۹ شهریور
1,678
زبان آموزی با محوریت نوآموزان ورود به مدرسه / ۹ شهریور
زبان آموزی با محوریت نوآموزان ورود به مدرسه / ۹ شهریور
2,230