مشاوره و زبان انگلیسی - ۱۲ بهمن ۱۳۹۹


شبکه ۴
12 بهمن ماه 1399
16:00
حل سوالات ریاضی کنکور تجربی - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
حل سوالات ریاضی کنکور تجربی - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,764
تدریس ریاضی
تدریس ریاضی
2,289
حل ریاضی سوالات کنکور تجربی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
حل ریاضی سوالات کنکور تجربی - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,428
تدریس ریاضی
تدریس ریاضی
2,910
تدریس فیزیک - آینه ها و زاویه ها - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تدریس فیزیک - آینه ها و زاویه ها - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,910
نامعادله - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
نامعادله - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
910
تدریس ریاضی
تدریس ریاضی
2,350
حل سوالات کنکور تجربی
حل سوالات کنکور تجربی
1,833
کنکور تجربی
کنکور تجربی
1,375
حل سوالات کنکور تجربی - نامعادله - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
حل سوالات کنکور تجربی - نامعادله - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
795
حل سوالات ریاضی کنکور تجربی - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
حل سوالات ریاضی کنکور تجربی - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
866
تدریس ریاضی
تدریس ریاضی
846
تدریس ریاضی - کاربرد اتحاد - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تدریس ریاضی - کاربرد اتحاد - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,365
ریاضی کنکور تجربی ۹۹ - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
ریاضی کنکور تجربی ۹۹ - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,383
تدریس ریاضی
تدریس ریاضی
541
تدریس ریاضی - نامعادله - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
تدریس ریاضی - نامعادله - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,392
حل سوالات یاضی کنکور تجربی - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
حل سوالات یاضی کنکور تجربی - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,218
تدریس تجربی
تدریس تجربی
1,106
نگاهی ساده حل سوالات ریاضی کنکور تجربی - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
نگاهی ساده حل سوالات ریاضی کنکور تجربی - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,615
تدریس علوم تجربی
تدریس علوم تجربی
582
زیست شناسی و مشاوره - ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
زیست شناسی و مشاوره - ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
759
پروژه ۶۰۴۰ - شیمی
پروژه ۶۰۴۰ - شیمی
915
تدریس زیست
تدریس زیست
825
تدریس ریاضی - احتمال - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
تدریس ریاضی - احتمال - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
1,077
زیست شناسی و مشاوره - ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
زیست شناسی و مشاوره - ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
782
تدریس فیزیک
تدریس فیزیک
637
درس عربی
درس عربی
724
زیست شناسی و مشاوره - ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
زیست شناسی و مشاوره - ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
477
عربی - ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
عربی - ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
661
مشاور و برنامه ریز کنکور
مشاور و برنامه ریز کنکور
476