بهره برداری از طرح های صعنتی تولیدی و زیرساختی در مناطق آزاد