تاریخ معاصر - درس ۴ / ۲۴ آبان ۱۴۰۰
تاریخ معاصر - درس ۴ / ۲۴ آبان ۱۴۰۰
207
حل تمرین -حسابان - جلسه دوم - تمرین صفحه ۶۶ / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین -حسابان - جلسه دوم - تمرین صفحه ۶۶ / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
4,765
حل تمرین - شیمی - جلسه دوم - ترمودینامیک - تمرین صفحه ۶۴ / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - شیمی - جلسه دوم - ترمودینامیک - تمرین صفحه ۶۴ / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
3,382
حل تمرین - علوم و فنون - جلسه دوم - کارگاه تحلیل فصل دوم / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - علوم و فنون - جلسه دوم - کارگاه تحلیل فصل دوم / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
2,048
حل تمرین - هندسه - جلسه دوم - صفحه ۴۵ سوال ۵ / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - هندسه - جلسه دوم - صفحه ۴۵ سوال ۵ / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
1,256
حل تمرین - فیزیک رشته ریاضی - جلسه دوم - تمرینات انتهای فصل دوم / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - فیزیک رشته ریاضی - جلسه دوم - تمرینات انتهای فصل دوم / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
1,302
حل تمرین - ریاضی و آمار - جلسه دوم - صفحه ۴۳ و ۴۴ / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - ریاضی و آمار - جلسه دوم - صفحه ۴۳ و ۴۴ / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
1,214
حل تمرین - ریاضی - جلسه دوم - صفحه ۱۱۴ / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - ریاضی - جلسه دوم - صفحه ۱۱۴ / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
1,121
حل تمرین - عربی انسانی - جلسه دوم - درس چهار - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - عربی انسانی - جلسه دوم - درس چهار - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
1,044
حل تمرین - زیست شناسی - جلسه دوم - غشاء نورون ها  - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - زیست شناسی - جلسه دوم - غشاء نورون ها - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
1,075
حل تمرین - حسابان - جلسه اول - مثال ۴ صفحه ۷۸ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - حسابان - جلسه اول - مثال ۴ صفحه ۷۸ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
1,055
حل تمرین - شیمی - جلسه اول - با هم بیندیشیم صفحه ۶۳ / ۱۹اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - شیمی - جلسه اول - با هم بیندیشیم صفحه ۶۳ / ۱۹اسفند ۱۳۹۹
1,205
حل تمرین - علوم و فنون  ادبی - جلسه اول - کارگاه تحلیل فصل صفحه ۵۵ / ۱۹ اسفند۱۳۹۹
حل تمرین - علوم و فنون ادبی - جلسه اول - کارگاه تحلیل فصل صفحه ۵۵ / ۱۹ اسفند۱۳۹۹
1,066
حل تمرین - هندسه - جلسه اول - تمرین صفحه ۴۴ / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - هندسه - جلسه اول - تمرین صفحه ۴۴ / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
683
حل تمرین - فیزیک - جلسه اول - توان الکتریکی - الکتریسیته جاری / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - فیزیک - جلسه اول - توان الکتریکی - الکتریسیته جاری / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
887
حل تمرین - ریاضی و آمار - جلسه اول - تابع پلکانی جزء صحیح / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - ریاضی و آمار - جلسه اول - تابع پلکانی جزء صحیح / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
743
حل تمرین - ریاضی - جلسه اول - تابع نمایی - تمرین صفحه ۱۰۰ / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - ریاضی - جلسه اول - تابع نمایی - تمرین صفحه ۱۰۰ / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
870
حل تمرین - عربی زبان قرآن - رشته علوم انسانی - جلسه اول - درس سوم / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - عربی زبان قرآن - رشته علوم انسانی - جلسه اول - درس سوم / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
940
حل تمرین - زیست شناسی - جلسه اول - یاخته های عصبی / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - زیست شناسی - جلسه اول - یاخته های عصبی / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
932
آمار و احتمال - حل مثالهای قانون بیز / ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
آمار و احتمال - حل مثالهای قانون بیز / ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
695
حسابان - فصل چهارم - درس دوم - نسبتهای ثلثاتی برخی زوایا / ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
حسابان - فصل چهارم - درس دوم - نسبتهای ثلثاتی برخی زوایا / ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
637
هندسه دو- رشته ریاضی - فصل سوم درس یک - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
هندسه دو- رشته ریاضی - فصل سوم درس یک - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
518
هندسه دو- فصل سوم درس یک  - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
هندسه دو- فصل سوم درس یک - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
532
ریاضی و آمار دو- حل تمرین - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
ریاضی و آمار دو- حل تمرین - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
523
آمار و احتمال - قانون احتمال کل / ۹ اسفند ۱۳۹۹
آمار و احتمال - قانون احتمال کل / ۹ اسفند ۱۳۹۹
897
هندسه دو - فصل سوم - ۶ اسفند ۱۳۹۹
هندسه دو - فصل سوم - ۶ اسفند ۱۳۹۹
951
حسابان - فصل چهارم - درس دوم / ۵ اسفند ۱۳۹۹
حسابان - فصل چهارم - درس دوم / ۵ اسفند ۱۳۹۹
492
زبان انگلیسی دو - درس دوم - ۴ اسفند ۱۳۹۹
زبان انگلیسی دو - درس دوم - ۴ اسفند ۱۳۹۹
1,162
هندسه دو - فصل دو - درس دو - کاربرد تبدیل ها - ۳ اسفند ۱۳۹۹
هندسه دو - فصل دو - درس دو - کاربرد تبدیل ها - ۳ اسفند ۱۳۹۹
834
ریاضی و آمار دو- توابع خطی - ۳ اسفند ۱۳۹۹
ریاضی و آمار دو- توابع خطی - ۳ اسفند ۱۳۹۹
889