۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳


شبکه سلامت
7 دی ماه 1399
21:54
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
972
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
939
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
795
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,243
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
896
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
866
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
1,166
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
967
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,048
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
1,062
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
813
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
938
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
2,080
۱۱ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
۱۱ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
900
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,097
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,429
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
1,817
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
886
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
971
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
917
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
983
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
834
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,364
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,024
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,144
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
1,014
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
886
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
815
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
909
۱۵ دی ۱۳۹۹
۱۵ دی ۱۳۹۹
663
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
929
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
875
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
854
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
739
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
907
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
888
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
972
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,124
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
2,656
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
864
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,554
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
1,057
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
926
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
906
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,292
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
932
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
1,588
اعتماد
اعتماد
1,351
فرهنگ پس انداز
فرهنگ پس انداز
1,594
پول تو جیبی
پول تو جیبی
2,071
چگونه همسرمان که از ما رنجیده خوشحال کنیم
چگونه همسرمان که از ما رنجیده خوشحال کنیم
1,975
درد مصلحتی
درد مصلحتی
2,027
رویای مشترک
رویای مشترک
993
کار کردن خانم ها
کار کردن خانم ها
1,176
نه به مرد سالاری و نه به زن سالاری
نه به مرد سالاری و نه به زن سالاری
1,766
کار کردن خانم ها
کار کردن خانم ها
968
رفیق بازی بچه ها
رفیق بازی بچه ها
2,047
رویای مشترک
رویای مشترک
1,626
ترس ازپیری
ترس ازپیری
1,022
قدردانی از همسر
قدردانی از همسر
1,473
اردوی شب سپهر
اردوی شب سپهر
1,891
کار کردن خانم ها
کار کردن خانم ها
1,079
جا به جایی نقش ها
جا به جایی نقش ها
2,757
ترس از پیری
ترس از پیری
1,163
ورزش روزانه
ورزش روزانه
1,202
رویای مشترک
رویای مشترک
913
کنترل سطح صدا
کنترل سطح صدا
1,269
چشم و هم چشمی
چشم و هم چشمی
672
تذکر
تذکر
1,136
رسم و رسومات غلط
رسم و رسومات غلط
2,276
دین داری
دین داری
1,807
دعوای سپهر
دعوای سپهر
2,004
نمیدانم
نمیدانم
2,108
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
1,543
درس خواندن سپهر
درس خواندن سپهر
2,245
۱۸ بهمن ۱۳۹۹-بخش ۲
۱۸ بهمن ۱۳۹۹-بخش ۲
832
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
885
تمارض
تمارض
2,185
حمایت خواهر و برادر از هم
حمایت خواهر و برادر از هم
2,076
رسم و رسومات غلط
رسم و رسومات غلط
1,043
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
1,552
ایرانی بخریم
ایرانی بخریم
3,816
آگاهی نسبت به اعتیاد
آگاهی نسبت به اعتیاد
2,846
۳۰ بهمن ۱۳۹۹
۳۰ بهمن ۱۳۹۹
1,033
ترک عادت بد
ترک عادت بد
3,488
ترک عادت بد
ترک عادت بد
1,179
فرهنگ کتاب خواندن
فرهنگ کتاب خواندن
2,887
توانایی نه گفتن
توانایی نه گفتن
2,620
ارتباط با طبیعت
ارتباط با طبیعت
2,797
فکر پروری
فکر پروری
873
رعایت حق دیگران
رعایت حق دیگران
1,850
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
2,227
مراجعه به پزشک
مراجعه به پزشک
2,596
بلوغ
بلوغ
9,243
کنترل سطح صدا
کنترل سطح صدا
1,200
تبریک و تسلیت
تبریک و تسلیت
1,713
بردباری با بزرگتر ها
بردباری با بزرگتر ها
1,913
مشکل فرزندان
مشکل فرزندان
3,567
به تاخیر انداختن کارها
به تاخیر انداختن کارها
1,598
خرید آقایان
خرید آقایان
1,919
وصیت نامه
وصیت نامه
409
مسئولیت فرزندان
مسئولیت فرزندان
1,971
حمایت از همسر
حمایت از همسر
2,024
قضاوت عادلانه بین فرزندان
قضاوت عادلانه بین فرزندان
1,788
وصیت نامه
وصیت نامه
148
وسواس
وسواس
640
فرهنگ کتاب خوانی
فرهنگ کتاب خوانی
133
پذیرش اشتباه
پذیرش اشتباه
180
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
177
حفظ کرامت مادر
حفظ کرامت مادر
1,920
قضاوت عادلانه فرزندان
قضاوت عادلانه فرزندان
716
توجه به بانوان(عادت ماهیانه)
توجه به بانوان(عادت ماهیانه)
5,167
توهین ممنوع
توهین ممنوع
451
احتکار
احتکار
666
توجه به بانوان
توجه به بانوان
3,032
فضای مجازی
فضای مجازی
2,598
پدر و مادر ، الگوی فرزندان
پدر و مادر ، الگوی فرزندان
1,508
فرزند جدید
فرزند جدید
1,069
خرید خانم ها
خرید خانم ها
1,112
پایبندی به سنت ها
پایبندی به سنت ها
676
گرفتن تبلت
گرفتن تبلت
1,607
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
1,489
ارق ملی
ارق ملی
1,866
هدیه دادن
هدیه دادن
1,217
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
724
ارتباط با طبیعت
ارتباط با طبیعت
1,183
حمایت خواهر و برادر از هم
حمایت خواهر و برادر از هم
1,967
تغافل پدربزرگ
تغافل پدربزرگ
1,918
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
1,086
فکر پروری
فکر پروری
1,058
فکر پروری
فکر پروری
958
احترام به همسر
احترام به همسر
1,742
رانندگی
رانندگی
1,249
حفظ کرامت مادر
حفظ کرامت مادر
1,791
بلوغ
بلوغ
2,246
لباس مناسب
لباس مناسب
1,294
تلفن همراه
تلفن همراه
993
ترک عادت بد
ترک عادت بد
1,263
تمارض
تمارض
1,050
۱ خرداد ۱۴۰۰
۱ خرداد ۱۴۰۰
798
۴ خرداد ۱۴۰۰
۴ خرداد ۱۴۰۰
659
۶ خرداد ۱۴۰۰
۶ خرداد ۱۴۰۰
626
اعتماد
اعتماد
638
فکر پروری
فکر پروری
675
ارتباط با طبیعت
ارتباط با طبیعت
851
مسئولیت فرزندان
مسئولیت فرزندان
801
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
557
آگاهی نسبت به اعتیاد
آگاهی نسبت به اعتیاد
358
هدیه دادن
هدیه دادن
330
۵ تیر ۱۴۰۰
۵ تیر ۱۴۰۰
331
وصیت نامه
وصیت نامه
1,144
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
316
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
311
مشکل فرزندان
مشکل فرزندان
740
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
364
همکلامی
همکلامی
593
۱۷ تیر ۱۴۰۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰
463
انتظارات پدربزرگ
انتظارات پدربزرگ
665
مدل خودت باش
مدل خودت باش
906
خاطرات آقا جون
خاطرات آقا جون
874
با همسرت تماس بگیر
با همسرت تماس بگیر
853
خوشحال کردن پدربزرگ
خوشحال کردن پدربزرگ
899
لبخند زدن
لبخند زدن
841
ظاهر و باطن
ظاهر و باطن
512
هیجانات نوجوانی
هیجانات نوجوانی
901
۷ مرداد ۱۴۰۰
۷ مرداد ۱۴۰۰
473
اتنظارات پدر بزرگ
اتنظارات پدر بزرگ
487
ظاهر و باطن
ظاهر و باطن
1,406
آگاهی نسبت به اعتیاد
آگاهی نسبت به اعتیاد
675
چشم و گوش با هم
چشم و گوش با هم
520
مدارا با همسر
مدارا با همسر
764
فرزند سوم - ۲
فرزند سوم - ۲
670
احترام به قانون ریش سفیدی
احترام به قانون ریش سفیدی
317
فرهنگ کتاب خواندن
فرهنگ کتاب خواندن
518
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
636
بلوغ
بلوغ
547
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
388
شوخی
شوخی
656
مصرف نمک
مصرف نمک
351
کمک کردن در کارهای منزل
کمک کردن در کارهای منزل
601
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
308
بدقولی
بدقولی
268
مزاحم تلفن
مزاحم تلفن
437
فرزند سوم
فرزند سوم
772
هیجانات نوجوانی
هیجانات نوجوانی
955
ایرانی بخریم
ایرانی بخریم
476
مدل خودت باش
مدل خودت باش
520
تغافل
تغافل
812
چشم و گوش با هم
چشم و گوش با هم
387
مدل خودت باش
مدل خودت باش
804
مهریه
مهریه
1,365
انتظارات پدر بزرگ
انتظارات پدر بزرگ
460
۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان ۱۴۰۰
510
همکلامی
همکلامی
578
فرزند سوم - دو
فرزند سوم - دو
609
همکاری در کار خانه
همکاری در کار خانه
421
یلدا
یلدا
519
صرفه جویی
صرفه جویی
320
عادات غذایی
عادات غذایی
534
مسخره کردن ممنوع
مسخره کردن ممنوع
257
به موقع حرف زدن
به موقع حرف زدن
243
۱۷ دی ۱۴۰۰
۱۷ دی ۱۴۰۰
183
وسواس
وسواس
272
۲۰ دی ۱۴۰۰
۲۰ دی ۱۴۰۰
126
عادات غذایی
عادات غذایی
74
فرزند سوم(۲)
فرزند سوم(۲)
59
۱ دی ۱۳۹۹
۱ دی ۱۳۹۹
322
۱ دی ۱۳۹۹
۱ دی ۱۳۹۹
332
۱ دی ۱۳۹۹
۱ دی ۱۳۹۹
324
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
355
۲ دی ۱۳۹۹ -  بخش ۳
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
285
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
195
۳ دی ۱۳۹۹
۳ دی ۱۳۹۹
236
۴ دی ۱۳۹۹
۴ دی ۱۳۹۹
280
۵ دی ۱۳۹ ۹ -بخش ۱
۵ دی ۱۳۹ ۹ -بخش ۱
145
۵ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
۵ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
2,982
۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,389
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
1,366
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
1,236
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
2,146
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
1,082
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
991
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
858