۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲


شبکه سلامت
7 دی ماه 1399
18:50
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,205
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,031
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
988
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
849
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,290
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
948
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
920
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
1,213
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
۹ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
984
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,096
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
1,113
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
859
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۰ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
956
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
2,139
۱۱ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
۱۱ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
943
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,141
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۱ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,480
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
1,881
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
929
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
1,015
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
۱۲ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
956
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,025
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
874
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,404
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۳ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,030
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,155
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
1,031
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
919
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
844
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
953
۱۵ دی ۱۳۹۹
۱۵ دی ۱۳۹۹
671
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
953
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
918
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
886
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
763
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
915
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
919
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۶ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,001
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,140
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
2,707
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
903
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
1,600
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
1,095
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
935
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
914
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,309
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۴
964
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
۱۸ دی ۱۳۹۹ - بخش ۵
1,636
اعتماد
اعتماد
1,389
فرهنگ پس انداز
فرهنگ پس انداز
1,635
پول تو جیبی
پول تو جیبی
2,110
چگونه همسرمان که از ما رنجیده خوشحال کنیم
چگونه همسرمان که از ما رنجیده خوشحال کنیم
2,006
درد مصلحتی
درد مصلحتی
2,069
رویای مشترک
رویای مشترک
999
کار کردن خانم ها
کار کردن خانم ها
1,185
نه به مرد سالاری و نه به زن سالاری
نه به مرد سالاری و نه به زن سالاری
1,802
کار کردن خانم ها
کار کردن خانم ها
980
رفیق بازی بچه ها
رفیق بازی بچه ها
2,057
رویای مشترک
رویای مشترک
1,657
ترس ازپیری
ترس ازپیری
1,038
قدردانی از همسر
قدردانی از همسر
1,505
اردوی شب سپهر
اردوی شب سپهر
1,916
کار کردن خانم ها
کار کردن خانم ها
1,110
جا به جایی نقش ها
جا به جایی نقش ها
2,810
ترس از پیری
ترس از پیری
1,194
ورزش روزانه
ورزش روزانه
1,235
رویای مشترک
رویای مشترک
924
کنترل سطح صدا
کنترل سطح صدا
1,277
چشم و هم چشمی
چشم و هم چشمی
672
تذکر
تذکر
1,173
رسم و رسومات غلط
رسم و رسومات غلط
2,337
دین داری
دین داری
1,843
دعوای سپهر
دعوای سپهر
2,034
نمیدانم
نمیدانم
2,156
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
1,578
درس خواندن سپهر
درس خواندن سپهر
2,288
۱۸ بهمن ۱۳۹۹-بخش ۲
۱۸ بهمن ۱۳۹۹-بخش ۲
865
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
894
تمارض
تمارض
2,222
حمایت خواهر و برادر از هم
حمایت خواهر و برادر از هم
2,127
رسم و رسومات غلط
رسم و رسومات غلط
1,078
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
چقدر میشود با فرزندان باز حرف زد
1,594
ایرانی بخریم
ایرانی بخریم
3,854
آگاهی نسبت به اعتیاد
آگاهی نسبت به اعتیاد
2,892
۳۰ بهمن ۱۳۹۹
۳۰ بهمن ۱۳۹۹
1,043
ترک عادت بد
ترک عادت بد
3,523
ترک عادت بد
ترک عادت بد
1,211
فرهنگ کتاب خواندن
فرهنگ کتاب خواندن
2,912
توانایی نه گفتن
توانایی نه گفتن
2,671
ارتباط با طبیعت
ارتباط با طبیعت
2,806
فکر پروری
فکر پروری
887
رعایت حق دیگران
رعایت حق دیگران
1,858
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
2,257
مراجعه به پزشک
مراجعه به پزشک
2,640
بلوغ
بلوغ
9,283
کنترل سطح صدا
کنترل سطح صدا
1,207
تبریک و تسلیت
تبریک و تسلیت
1,747
بردباری با بزرگتر ها
بردباری با بزرگتر ها
1,955
مشکل فرزندان
مشکل فرزندان
3,621
به تاخیر انداختن کارها
به تاخیر انداختن کارها
1,606
خرید آقایان
خرید آقایان
1,957
وصیت نامه
وصیت نامه
409
مسئولیت فرزندان
مسئولیت فرزندان
2,007
حمایت از همسر
حمایت از همسر
2,024
قضاوت عادلانه بین فرزندان
قضاوت عادلانه بین فرزندان
1,830
وصیت نامه
وصیت نامه
148
وسواس
وسواس
661
فرهنگ کتاب خوانی
فرهنگ کتاب خوانی
133
پذیرش اشتباه
پذیرش اشتباه
180
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
177
حفظ کرامت مادر
حفظ کرامت مادر
1,939
قضاوت عادلانه فرزندان
قضاوت عادلانه فرزندان
716
توجه به بانوان(عادت ماهیانه)
توجه به بانوان(عادت ماهیانه)
5,167
توهین ممنوع
توهین ممنوع
451
احتکار
احتکار
666
توجه به بانوان
توجه به بانوان
3,077
فضای مجازی
فضای مجازی
2,637
پدر و مادر ، الگوی فرزندان
پدر و مادر ، الگوی فرزندان
1,545
فرزند جدید
فرزند جدید
1,069
خرید خانم ها
خرید خانم ها
1,112
پایبندی به سنت ها
پایبندی به سنت ها
676
گرفتن تبلت
گرفتن تبلت
1,650
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
1,513
ارق ملی
ارق ملی
1,877
هدیه دادن
هدیه دادن
1,223
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
764
ارتباط با طبیعت
ارتباط با طبیعت
1,195
حمایت خواهر و برادر از هم
حمایت خواهر و برادر از هم
1,973
تغافل پدربزرگ
تغافل پدربزرگ
1,966
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
1,106
فکر پروری
فکر پروری
1,066
فکر پروری
فکر پروری
996
احترام به همسر
احترام به همسر
1,785
رانندگی
رانندگی
1,261
حفظ کرامت مادر
حفظ کرامت مادر
1,801
بلوغ
بلوغ
2,293
لباس مناسب
لباس مناسب
1,325
تلفن همراه
تلفن همراه
1,022
ترک عادت بد
ترک عادت بد
1,298
تمارض
تمارض
1,073
۱ خرداد ۱۴۰۰
۱ خرداد ۱۴۰۰
816
۴ خرداد ۱۴۰۰
۴ خرداد ۱۴۰۰
668
۶ خرداد ۱۴۰۰
۶ خرداد ۱۴۰۰
629
اعتماد
اعتماد
672
فکر پروری
فکر پروری
683
ارتباط با طبیعت
ارتباط با طبیعت
884
مسئولیت فرزندان
مسئولیت فرزندان
832
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
585
آگاهی نسبت به اعتیاد
آگاهی نسبت به اعتیاد
392
هدیه دادن
هدیه دادن
340
۵ تیر ۱۴۰۰
۵ تیر ۱۴۰۰
340
وصیت نامه
وصیت نامه
1,194
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
337
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
347
مشکل فرزندان
مشکل فرزندان
773
هواداری بیخودی
هواداری بیخودی
368
همکلامی
همکلامی
619
۱۷ تیر ۱۴۰۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰
473
انتظارات پدربزرگ
انتظارات پدربزرگ
696
مدل خودت باش
مدل خودت باش
938
خاطرات آقا جون
خاطرات آقا جون
923
با همسرت تماس بگیر
با همسرت تماس بگیر
896
خوشحال کردن پدربزرگ
خوشحال کردن پدربزرگ
947
لبخند زدن
لبخند زدن
873
ظاهر و باطن
ظاهر و باطن
554
هیجانات نوجوانی
هیجانات نوجوانی
948
۷ مرداد ۱۴۰۰
۷ مرداد ۱۴۰۰
515
اتنظارات پدر بزرگ
اتنظارات پدر بزرگ
497
ظاهر و باطن
ظاهر و باطن
1,536
آگاهی نسبت به اعتیاد
آگاهی نسبت به اعتیاد
706
چشم و گوش با هم
چشم و گوش با هم
538
مدارا با همسر
مدارا با همسر
815
فرزند سوم - ۲
فرزند سوم - ۲
691
احترام به قانون ریش سفیدی
احترام به قانون ریش سفیدی
344
فرهنگ کتاب خواندن
فرهنگ کتاب خواندن
548
تفریح خانوادگی
تفریح خانوادگی
680
بلوغ
بلوغ
580
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
412
شوخی
شوخی
685
مصرف نمک
مصرف نمک
403
کمک کردن در کارهای منزل
کمک کردن در کارهای منزل
651
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
334
بدقولی
بدقولی
286
مزاحم تلفن
مزاحم تلفن
465
فرزند سوم
فرزند سوم
817
هیجانات نوجوانی
هیجانات نوجوانی
999
ایرانی بخریم
ایرانی بخریم
506
مدل خودت باش
مدل خودت باش
541
تغافل
تغافل
863
چشم و گوش با هم
چشم و گوش با هم
404
مدل خودت باش
مدل خودت باش
953
مهریه
مهریه
1,431
انتظارات پدر بزرگ
انتظارات پدر بزرگ
488
۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان ۱۴۰۰
535
همکلامی
همکلامی
665
فرزند سوم - دو
فرزند سوم - دو
650
همکاری در کار خانه
همکاری در کار خانه
473
یلدا
یلدا
584
صرفه جویی
صرفه جویی
382
عادات غذایی
عادات غذایی
600
مسخره کردن ممنوع
مسخره کردن ممنوع
293
به موقع حرف زدن
به موقع حرف زدن
299
۱۷ دی ۱۴۰۰
۱۷ دی ۱۴۰۰
223
وسواس
وسواس
337
۲۰ دی ۱۴۰۰
۲۰ دی ۱۴۰۰
162
عادات غذایی
عادات غذایی
143
فرزند سوم(۲)
فرزند سوم(۲)
123
مدارا با همسر
مدارا با همسر
98
حفظ کرامت مادر
حفظ کرامت مادر
124
۵ بهمن ۱۴۰۰
۵ بهمن ۱۴۰۰
127
۵ بهمن ۱۴۰۰
۵ بهمن ۱۴۰۰
88
اعتماد
اعتماد
70
مدل خودت باش
مدل خودت باش
131
۱ دی ۱۳۹۹
۱ دی ۱۳۹۹
322
۱ دی ۱۳۹۹
۱ دی ۱۳۹۹
332
۱ دی ۱۳۹۹
۱ دی ۱۳۹۹
324
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
355
۲ دی ۱۳۹۹ -  بخش ۳
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
285
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۲ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
195
۳ دی ۱۳۹۹
۳ دی ۱۳۹۹
236
۴ دی ۱۳۹۹
۴ دی ۱۳۹۹
280
۵ دی ۱۳۹ ۹ -بخش ۱
۵ دی ۱۳۹ ۹ -بخش ۱
145
۵ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
۵ دی ۱۳۹۹ - -بخش ۲
3,043
۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
۵ دی ۱۳۹۹ - بخش ۳
1,442
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۱
1,423
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۲
1,291
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۳
2,215
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
۶ دی ۱۳۹۹-بخش ۴
1,126
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
۷ دی ۱۳۹۹ - بخش ۱
1,049