جام قهرمانی اروپا ، سنگ نوردی سرعت روسیه ۲۰۲۰


شبکه ورزش
27 آذر ماه 1399
19:29
جام جهانی رشته بولدرینگ روسیه ۲۰۲۱
جام جهانی رشته بولدرینگ روسیه ۲۰۲۱
199
سنگ نوردی قهرمانی جهان رشته سرعت روسیه ۲۰۲۱
سنگ نوردی قهرمانی جهان رشته سرعت روسیه ۲۰۲۱
320
قهرمانی جهان در رشته سرعت روسیه ۲۰۲۱
قهرمانی جهان در رشته سرعت روسیه ۲۰۲۱
541
مسابقات بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان - روسیه ۲۰۲۱
مسابقات بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان - روسیه ۲۰۲۱
298
فینال سنگ نوردی قهرمانی جهان روسیه ۲۰۲۱
فینال سنگ نوردی قهرمانی جهان روسیه ۲۰۲۱
179
دیدار پایانی بخش بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان - روسیه ۲۰۲۱
دیدار پایانی بخش بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان - روسیه ۲۰۲۱
245
مسابقات قهرمانی جوانان جهان ، بخش سرعت - روسیه ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جوانان جهان ، بخش سرعت - روسیه ۲۰۲۱
395
دیدار نیمه پایانی بخش لید ، قهرمانی جوانان جهان - روسیه ۲۰۲۱
دیدار نیمه پایانی بخش لید ، قهرمانی جوانان جهان - روسیه ۲۰۲۱
426
دیدار پایانی بخش لید قهرمانی جهان - روسیه ۲۰۲۱
دیدار پایانی بخش لید قهرمانی جهان - روسیه ۲۰۲۱
484
دیدار پایانی بخش بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان - روسیه ۲۰۲۱
دیدار پایانی بخش بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان - روسیه ۲۰۲۱
399
قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱
قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱
467
مسابقه قهرمانی جوانان جهان - ۲۰۲۱
مسابقه قهرمانی جوانان جهان - ۲۰۲۱
568
قهرمانی جهان روسیه ۲۰۲۱
قهرمانی جهان روسیه ۲۰۲۱
550
قهرمانی جهان - روسیه - ۲۰۲۱
قهرمانی جهان - روسیه - ۲۰۲۱
384
نیمه نهایی مسابقات بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان - روسیه ۲۰۲۱
نیمه نهایی مسابقات بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان - روسیه ۲۰۲۱
33
دیدار پایانی بخش لید قهرمانی نوجوانان جهان ، روسیه ۲۰۲۱
دیدار پایانی بخش لید قهرمانی نوجوانان جهان ، روسیه ۲۰۲۱
2,861
رقابت های بخش بولدرینگ - ایتالیا ۲۰۲۱
رقابت های بخش بولدرینگ - ایتالیا ۲۰۲۱
868
سنگ نوردی قهرمانی جهان رشته سرعت - روسیه ۲۰۲۱
سنگ نوردی قهرمانی جهان رشته سرعت - روسیه ۲۰۲۱
2,008
قهرمانی نوجوانان جهان روسیه ۲۰۲۱
قهرمانی نوجوانان جهان روسیه ۲۰۲۱
482
دیدار پایانی بخش بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان ، روسیه ۲۰۲۱
دیدار پایانی بخش بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان ، روسیه ۲۰۲۱
584
دیدار پایانی بخش بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان ، روسیه ۲۰۲۱
دیدار پایانی بخش بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان ، روسیه ۲۰۲۱
400
دیدار نهایی جام جهانی اتریش ۲۰۲۱ ،  بخش لید
دیدار نهایی جام جهانی اتریش ۲۰۲۱ ، بخش لید
405
سنگ نوردی قهرمانی جهان - روسیه
سنگ نوردی قهرمانی جهان - روسیه
239
رقابت پایانی بخش بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان ، روسیه ۲۰۲۱
رقابت پایانی بخش بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان ، روسیه ۲۰۲۱
641
سنگ نوردی قهرمانی جهان روسیه
سنگ نوردی قهرمانی جهان روسیه
585
مرحله پایانی سنگ نوردی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱
مرحله پایانی سنگ نوردی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱
577
رقابت نهایی بخش لید قهرمانی نوجوانان جهان ، روسیه ۲۰۲۱
رقابت نهایی بخش لید قهرمانی نوجوانان جهان ، روسیه ۲۰۲۱
669
رقابت های بخش بولدرینگ  قهرمانی جوانان جهان ، روسیه ۲۰۲۱
رقابت های بخش بولدرینگ قهرمانی جوانان جهان ، روسیه ۲۰۲۱
274
جام جهانی سنگ نوردی اتریش ۲۰۲۱
جام جهانی سنگ نوردی اتریش ۲۰۲۱
348
سنگ نوردی رشته سرعت - جوانان - روسیه ۲۰۲۱
سنگ نوردی رشته سرعت - جوانان - روسیه ۲۰۲۱
245