نفت آبادان - پدیده
نفت آبادان - پدیده
814
گل سوم مس به ذوب آهن (علیرضا نقی‌زاده)
گل سوم مس به ذوب آهن (علیرضا نقی‌زاده)
935
گل دوم مس به ذوب آهن (قائم اسلامی‌خواه)
گل دوم مس به ذوب آهن (قائم اسلامی‌خواه)
684
گل اول ذوب آهن به مس (وحید محمدزاده)
گل اول ذوب آهن به مس (وحید محمدزاده)
684
گل اول مس به ذوب آهن (فراز امامعلی)
گل اول مس به ذوب آهن (فراز امامعلی)
721
مس رفسنجان - ذوب آهن
مس رفسنجان - ذوب آهن
735
گل دوم فولاد به شهرخودرو (ساسان انصاری)
گل دوم فولاد به شهرخودرو (ساسان انصاری)
990
گل اول فولاد به شهرخودرو (زبیر نیک نفس)
گل اول فولاد به شهرخودرو (زبیر نیک نفس)
1,302
فولاد - شهرخودرو
فولاد - شهرخودرو
645
سایپا - گل گهر سیرجان
سایپا - گل گهر سیرجان
1,183
گل اول فولاد به ماشین سازی (آیاندا پاتوسی)
گل اول فولاد به ماشین سازی (آیاندا پاتوسی)
1,015
ماشین سازی - فولاد
ماشین سازی - فولاد
817
سپاهان - پیکان
سپاهان - پیکان
1,463
گل اول نفت ابادان به نساجی (طالب ریکانی)
گل اول نفت ابادان به نساجی (طالب ریکانی)
1,638
نساجی - نفت آبادان
نساجی - نفت آبادان
1,058
گل سوم ماشین سازی به سپاهان (پیمان بابایی)
گل سوم ماشین سازی به سپاهان (پیمان بابایی)
4,713
گل دوم ماشین سازی به سپاهان (پیمان بابایی)
گل دوم ماشین سازی به سپاهان (پیمان بابایی)
5,154
گل سوم سپاهان به ماشین سازی (سجاد شهباززاده)
گل سوم سپاهان به ماشین سازی (سجاد شهباززاده)
4,606
گل اول ماشین سازی به سپاهان (پیمان بابایی)
گل اول ماشین سازی به سپاهان (پیمان بابایی)
4,069
گل دوم سپاهان به ماشین سازی (گیورگی گولسیانی)
گل دوم سپاهان به ماشین سازی (گیورگی گولسیانی)
3,876
گل اول سپاهان به ماشین سازی (سجاد شهباززاده)
گل اول سپاهان به ماشین سازی (سجاد شهباززاده)
12,334
ماشین سازی - سپاهان
ماشین سازی - سپاهان
2,219
گل اول نفت مسجد سلیمان به فولاد - نیما انتظاری
گل اول نفت مسجد سلیمان به فولاد - نیما انتظاری
1,546
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
600
گل اول آلومینیوم اراک به نفت آبادان (حامد پاکدل)
گل اول آلومینیوم اراک به نفت آبادان (حامد پاکدل)
1,151
گل اول گل گهر به پیکان (گادوین منشا)
گل اول گل گهر به پیکان (گادوین منشا)
1,251
گل دوم پیکان به گل گهر (علیرضا حقیقی - گل به خودی)
گل دوم پیکان به گل گهر (علیرضا حقیقی - گل به خودی)
1,064
گل اول پیکان به گل گهر (حسین پورامینی)
گل اول پیکان به گل گهر (حسین پورامینی)
458
گل گهر سیرجان - پیکان
گل گهر سیرجان - پیکان
415