جمعیت جوان، فرصت ارزشمند کشور


شبکه ۳
27 آذر ماه 1399
06:52
رشد سطح سواد بعد از انقلاب اسلامی
رشد سطح سواد بعد از انقلاب اسلامی
123
افتخارات جمهوری اسلامی در ورزش
افتخارات جمهوری اسلامی در ورزش
168
امیدواری، کلیدواژه مهم پیروزی
امیدواری، کلیدواژه مهم پیروزی
169
نقش مؤثر فرهنگ در دستیابی به قله های موفقیت
نقش مؤثر فرهنگ در دستیابی به قله های موفقیت
179
ضرورت توجه به جوانان به عنوان سرمایه های اصلی کشور - ۹ آذر ۱۳۹۹
ضرورت توجه به جوانان به عنوان سرمایه های اصلی کشور - ۹ آذر ۱۳۹۹
309
موفقیت انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های بزرگ جهان
موفقیت انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های بزرگ جهان
255
ضرورت توجه به تاریخ و دستاوردهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به تاریخ و دستاوردهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی
503
جوان و امید، ماهیت حرکت بسمت آرمان ها
جوان و امید، ماهیت حرکت بسمت آرمان ها
243
امید، لازمه دستیابی به اهداف
امید، لازمه دستیابی به اهداف
234
تجربه موفق تفکر و عمل جهادی در حل مسائل کشور
تجربه موفق تفکر و عمل جهادی در حل مسائل کشور
290
آیت الله امامی کاشانی
آیت الله امامی کاشانی
306
امید داشتن و تلاش برای آینده
امید داشتن و تلاش برای آینده
230
امید به خدا
امید به خدا
357
ضرورت بکارگیری نیروهای انقلابی در جهت دستیابی به قله های موفقیت
ضرورت بکارگیری نیروهای انقلابی در جهت دستیابی به قله های موفقیت
247
مفهوم مردم سالاری در اندیشه انقلاب اسلامی
مفهوم مردم سالاری در اندیشه انقلاب اسلامی
242
ایمان قوی جوانان
ایمان قوی جوانان
358
رشد و پیشرفت ایران در عرصه فرهنگی
رشد و پیشرفت ایران در عرصه فرهنگی
320
نقش مؤثر فرهنگ در دستیابی به قله های موفقیت
نقش مؤثر فرهنگ در دستیابی به قله های موفقیت
259
حذف موانع در مسیر پیشرفت
حذف موانع در مسیر پیشرفت
366
لزوم توجه به جوانان در عرصه های مختلف
لزوم توجه به جوانان در عرصه های مختلف
315
اهل بیت (ع) منشاء امید در جامعه
اهل بیت (ع) منشاء امید در جامعه
483
بررسی نقش جوانان در پیروزی های انقلاب اسلامی
بررسی نقش جوانان در پیروزی های انقلاب اسلامی
401
اعتماد به جوانان
اعتماد به جوانان
400
اهمیت خودسازی در مسیر جامعه ای موفق
اهمیت خودسازی در مسیر جامعه ای موفق
337