ریاضی و آمار سه رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۲ آذر ۱۳۹۹


حل تمرین - شیمی - جلسه دوم - فصل سوم / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - شیمی - جلسه دوم - فصل سوم / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
8,433
حل تمرین - عربی - جلسه دوم - تمرین صفحه ۴۷ / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - عربی - جلسه دوم - تمرین صفحه ۴۷ / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
4,788
حل تمرین - زیست شناسی - جلسه دوم - آزمایش گریفیت / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - زیست شناسی - جلسه دوم - آزمایش گریفیت / ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
3,552
حل تمرین - گسسته - جلسه دوم - تمرین صفحه ۴۷ / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - گسسته - جلسه دوم - تمرین صفحه ۴۷ / ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
1,981
حل تمرین - هندسه - جلسه دوم - صفحه ۵۸ / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - هندسه - جلسه دوم - صفحه ۵۸ / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
1,469
حل تمرین - علوم و فنون - جلسه دوم - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - علوم و فنون - جلسه دوم - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
1,381
حل تمرین - حسابان - جلسه دوم - حد و پیوستگی - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - حسابان - جلسه دوم - حد و پیوستگی - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
1,113
حل تمرین - فیزیک جلسه اول - فصل سوم - موج / ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - فیزیک جلسه اول - فصل سوم - موج / ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
1,420
حل تمرین - ریاضی و آمار - جلسه اول - صفحه ۵۷ / ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - ریاضی و آمار - جلسه اول - صفحه ۵۷ / ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
1,001
حل تمرین - ریاضی - جلسه اول - تمرین صفحه ۵۷ / ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - ریاضی - جلسه اول - تمرین صفحه ۵۷ / ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
1,456
حل تمرین - شیمی - جلسه اول / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - شیمی - جلسه اول / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
1,854
حل تمرین - عربی انسانی - جلسه اول / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - عربی انسانی - جلسه اول / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
1,004
حل تمرین - زیست شناسی - جلسه اول - شکل صفحه ۲ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - زیست شناسی - جلسه اول - شکل صفحه ۲ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
1,190
حل تمرین - گسسته - جلسه اول - کار در کلاس صفحه ۴۶ / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - گسسته - جلسه اول - کار در کلاس صفحه ۴۶ / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
1,045
حل تمرین - هندسه - جلسه اول - بیضی و سهمی - تمرین صفحه ۵۷ سوال ۱ / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - هندسه - جلسه اول - بیضی و سهمی - تمرین صفحه ۵۷ سوال ۱ / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
901
حل تمرین - علوم و فنون ادبی - جلسه اول - لف و نشر تضاد متناقض نما - خودارزیابی درس ششم / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - علوم و فنون ادبی - جلسه اول - لف و نشر تضاد متناقض نما - خودارزیابی درس ششم / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
1,428
حل تمرین - حسابان - مبحث حد - کار در کلاس صفحه ۵۱ / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
حل تمرین - حسابان - مبحث حد - کار در کلاس صفحه ۵۱ / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
952
زبان انگلیسی - درس سوم - reading / ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - درس سوم - reading / ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
1,350
فیزیک رشته ریاضی - جلسه ششم فصل سوم / ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
فیزیک رشته ریاضی - جلسه ششم فصل سوم / ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
852
ریاضی و آمار - فصل سوم - درس دوم - توان و ریشه / ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
ریاضی و آمار - فصل سوم - درس دوم - توان و ریشه / ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
1,140
هندسه - فصل دوم - درس سوم - سهمی و بیضی / ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
هندسه - فصل دوم - درس سوم - سهمی و بیضی / ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
681
هندسه سه - فصل دوم - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
هندسه سه - فصل دوم - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
1,256
حسابان دو - مشتق پذیری - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
حسابان دو - مشتق پذیری - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
1,216
زبان انگلیسی سه- صفحه هفتاد و شش - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
زبان انگلیسی سه- صفحه هفتاد و شش - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
864
هندسه سه - فصل سوم بیضی و سهمی - ۶ اسفند ۱۳۹۹
هندسه سه - فصل سوم بیضی و سهمی - ۶ اسفند ۱۳۹۹
1,464
فیزیک - فصل سوم - انرژی در حرکت ساده / ۵ اسفند ۱۳۹۹
فیزیک - فصل سوم - انرژی در حرکت ساده / ۵ اسفند ۱۳۹۹
1,245
ریاضی  و آمار - فصل سوم - درس دوم / ۵ اسفند ۱۳۹۹
ریاضی و آمار - فصل سوم - درس دوم / ۵ اسفند ۱۳۹۹
1,074
حسابان دو - ادامه مشتق بخش دوم - ۴ اسفند ۱۳۹۹
حسابان دو - ادامه مشتق بخش دوم - ۴ اسفند ۱۳۹۹
1,028
حسابان دو - ادامه مشتق بخش اول - ۴ اسفند ۱۳۹۹
حسابان دو - ادامه مشتق بخش اول - ۴ اسفند ۱۳۹۹
897
زبان انگلیسی سه - درس سه- ۳ اسفند ۱۳۹۹
زبان انگلیسی سه - درس سه- ۳ اسفند ۱۳۹۹
1,192