ریاضی و آمار دو رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۴ آذر ۱۳۹۹


فارسی ۲ / ۹ تیر ۱۴۰۰
فارسی ۲ / ۹ تیر ۱۴۰۰
1,819
حسابان یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۸ تیر ۱۴۰۰
حسابان یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۸ تیر ۱۴۰۰
1,458
ریاضی و آمار دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ تیر ۱۴۰۰
ریاضی و آمار دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ تیر ۱۴۰۰
1,426
حل تست فیزیک دو - ریاضی و تجربی - ۷ تیر ۱۴۰۰
حل تست فیزیک دو - ریاضی و تجربی - ۷ تیر ۱۴۰۰
756
فیزیک دو - مرور فصل سوم و چهارم - ۷ تیر ۱۴۰۰
فیزیک دو - مرور فصل سوم و چهارم - ۷ تیر ۱۴۰۰
515
زبان انگلیسی-درس دوم - مشترک بین تمام رشته ها - ۷ تیر ۱۴۰۰
زبان انگلیسی-درس دوم - مشترک بین تمام رشته ها - ۷ تیر ۱۴۰۰
1,648
عربی زبان قرآن ۲ - رشته انسانی / ۶ تیر ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن ۲ - رشته انسانی / ۶ تیر ۱۴۰۰
699
آمار و احتمال /۶ تیر ۱۴۰۰
آمار و احتمال /۶ تیر ۱۴۰۰
489
علوم و فنون ادبی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۵ تیر ۱۴۰۰
علوم و فنون ادبی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۵ تیر ۱۴۰۰
1,031
فارسی دو مشترک تمام رشته ها / ۴ تیر ۱۴۰۰
فارسی دو مشترک تمام رشته ها / ۴ تیر ۱۴۰۰
974
فارسی دو مشترک تمام رشته ها / ۴ تیر ۱۴۰۰
فارسی دو مشترک تمام رشته ها / ۴ تیر ۱۴۰۰
653
فیزیک دو رشته ریاضی و فیزیک / ۴ تیر ۱۴۰۰
فیزیک دو رشته ریاضی و فیزیک / ۴ تیر ۱۴۰۰
515
فیزیک دو رشته ریاضی و فیزیک / ۴ تیر ۱۴۰۰
فیزیک دو رشته ریاضی و فیزیک / ۴ تیر ۱۴۰۰
421
ریاضی و آمار دو ادبیات و علوم انسانی / ۴ تیر ۱۴۰۰
ریاضی و آمار دو ادبیات و علوم انسانی / ۴ تیر ۱۴۰۰
585
ریاضی - فصل دوم تابع - ۴ تیر ۱۴۰۰
ریاضی - فصل دوم تابع - ۴ تیر ۱۴۰۰
623
فلسفه ۱ - ۳ تیر ۱۴۰۰
فلسفه ۱ - ۳ تیر ۱۴۰۰
628
هندسه ۲ / ۳ تیر ۱۴۰۰
هندسه ۲ / ۳ تیر ۱۴۰۰
384
ریاضی و آمار ۲ / ۳ تیر ۱۴۰۰
ریاضی و آمار ۲ / ۳ تیر ۱۴۰۰
574
عربی زبان قرآن دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲ تیر ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲ تیر ۱۴۰۰
649
آمار و احتمال - رشته ریاضی و فیزیک / ۲ تیر ۱۴۰۰
آمار و احتمال - رشته ریاضی و فیزیک / ۲ تیر ۱۴۰۰
421
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک - ۱ تیر ۱۴۰۰
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک - ۱ تیر ۱۴۰۰
601
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک - ۱ تیر ۱۴۰۰
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک - ۱ تیر ۱۴۰۰
326
زبان خارجی دو مشترک تمام رشته ها - ۱ تیر ۱۴۰۰
زبان خارجی دو مشترک تمام رشته ها - ۱ تیر ۱۴۰۰
889
زبان خارجی دو مشترک تمام رشته ها - ۱ تیر ۱۴۰۰
زبان خارجی دو مشترک تمام رشته ها - ۱ تیر ۱۴۰۰
766
علوم و فنون ادبی ۲ - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
علوم و فنون ادبی ۲ - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
530
فلسفه ۱ - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
فلسفه ۱ - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
705
فیزیک ۲ - ریاضی و تجربی / ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
فیزیک ۲ - ریاضی و تجربی / ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
732
عربی ۲ - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
عربی ۲ - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
920
آمار و احتمال - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
آمار و احتمال - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
888
فلسفه ۱ - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
فلسفه ۱ - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
630