گل چهارم فرانسه به سوئد (کینگزلی کومان)


گل دوم هلند به لهستان (جورجینیو واینالدوم)
گل دوم هلند به لهستان (جورجینیو واینالدوم)
5,112
گل اول هلند به لهستان (ممفیس دیپای)
گل اول هلند به لهستان (ممفیس دیپای)
5,142
گل اول لهستان به هلند (کمیل یوزویاک)
گل اول لهستان به هلند (کمیل یوزویاک)
3,304
لهستان - هلند
لهستان - هلند
1,341
گل دوم سوئد به فرانسه (رابین کوایسن)
گل دوم سوئد به فرانسه (رابین کوایسن)
2,338
گل سوم فرانسه به سوئد (اولیویه ژیرو)
گل سوم فرانسه به سوئد (اولیویه ژیرو)
2,477
گل دوم فرانسه به سوئد (بنجامین پاوار)
گل دوم فرانسه به سوئد (بنجامین پاوار)
1,978
گل اول فرانسه به سوئد (اولیویه ژیرو)
گل اول فرانسه به سوئد (اولیویه ژیرو)
2,167
گل اول سوئد به فرانسه (ویکتور کلاسن)
گل اول سوئد به فرانسه (ویکتور کلاسن)
1,854
فرانسه - سوئد
فرانسه - سوئد
1,328
گل سوم پرتغال به کرواسی (روبن دیاس)
گل سوم پرتغال به کرواسی (روبن دیاس)
7,142
گل دوم کرواسی به پرتغال (متئو کواچیچ)
گل دوم کرواسی به پرتغال (متئو کواچیچ)
4,596
گل دوم پرتغال به کرواسی (ژائو فلیکس)
گل دوم پرتغال به کرواسی (ژائو فلیکس)
5,193
گل اول پرتغال به کرواسی (روبن دیاس)
گل اول پرتغال به کرواسی (روبن دیاس)
4,677
گل اول کرواسی به پرتغال (متئو کواچیچ)
گل اول کرواسی به پرتغال (متئو کواچیچ)
4,936
کرواسی - پرتغال
کرواسی - پرتغال
1,937
گل دوم ایتالیا به لهستان (دومنیکو براردی)
گل دوم ایتالیا به لهستان (دومنیکو براردی)
5,996
گل اول ایتالیا به لهستان (جورجینیو)
گل اول ایتالیا به لهستان (جورجینیو)
4,262
ایتالیا - لهستان
ایتالیا - لهستان
2,040
گل اول بوسنی به هلند (پرولیاک)
گل اول بوسنی به هلند (پرولیاک)
6,389
گل سوم هلند به بوسنی (ممفیس دیپای)
گل سوم هلند به بوسنی (ممفیس دیپای)
5,429
گل دوم هلند به بوسنی (جورجینیو واینالدوم)
گل دوم هلند به بوسنی (جورجینیو واینالدوم)
4,043
گل اول هلند به بوسنی (جورجینیو واینالدوم)
گل اول هلند به بوسنی (جورجینیو واینالدوم)
3,881
هلند - بوسنی
هلند - بوسنی
1,145
گل سوم آلمان به اوکراین (تیمو ورنر)
گل سوم آلمان به اوکراین (تیمو ورنر)
3,180
گل دوم آلمان به اوکراین (تیمو ورنر)
گل دوم آلمان به اوکراین (تیمو ورنر)
2,348
گل اول آلمان به اوکراین (لروی سانه)
گل اول آلمان به اوکراین (لروی سانه)
2,425
گل اول اوکراین به آلمان (رومن یارمچوک)
گل اول اوکراین به آلمان (رومن یارمچوک)
1,987
آلمان - اوکراین
آلمان - اوکراین
1,162