جریان سازی اندیشه معاصر - درس پنجم - ۲۸ آبان ۱۳۹۹


عربی ۲ - معارف - درس ۱۲ / ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
عربی ۲ - معارف - درس ۱۲ / ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
386
عربی زبان قرآن ۳ - معارف - درس ۹ / ۹ خرداد ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن ۳ - معارف - درس ۹ / ۹ خرداد ۱۴۰۰
467
تاریخ ۳ - معارف - امتحان نهایی / ۹ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ۳ - معارف - امتحان نهایی / ۹ خرداد ۱۴۰۰
240
اصول و عقاید ۳ - درس ۹ / ۹ خرداد ۱۴۰۰
اصول و عقاید ۳ - درس ۹ / ۹ خرداد ۱۴۰۰
248
دینی ۳ - ریاضی و تجربی - درس ۱۰ / ۸ خرداد ۱۴۰۰
دینی ۳ - ریاضی و تجربی - درس ۱۰ / ۸ خرداد ۱۴۰۰
328
احکام ۳ - درس ۱۳ / ۸ خرداد ۱۴۰۰
احکام ۳ - درس ۱۳ / ۸ خرداد ۱۴۰۰
184
علوم و معارف قرآنی ۳ - امتحان نهایی / ۸ خرداد ۱۴۰۰
علوم و معارف قرآنی ۳ - امتحان نهایی / ۸ خرداد ۱۴۰۰
134
عربی ۳ - معارف - درس ۸ / ۲ خرداد ۱۴۰۰
عربی ۳ - معارف - درس ۸ / ۲ خرداد ۱۴۰۰
580
تاریخ ۳ - نمونه سوال / ۲ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ۳ - نمونه سوال / ۲ خرداد ۱۴۰۰
238
اصول و عقاید ۳ - درس ۹ / ۲ خرداد ۱۴۰۰
اصول و عقاید ۳ - درس ۹ / ۲ خرداد ۱۴۰۰
219
دینی ۳ - ریاضی و تجربی - درس ۱۰ / ۱ خرداد ۱۴۰۰
دینی ۳ - ریاضی و تجربی - درس ۱۰ / ۱ خرداد ۱۴۰۰
348
احکام ۳ - درس ۱۳ / ۱ خرداد ۱۴۰۰
احکام ۳ - درس ۱۳ / ۱ خرداد ۱۴۰۰
353
علوم و معارف قرآنی ۳ - نمونه سوال / ۱ خرداد ۱۴۰۰
علوم و معارف قرآنی ۳ - نمونه سوال / ۱ خرداد ۱۴۰۰
349
عربی ۳ - معارف - درس ۸ / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
عربی ۳ - معارف - درس ۸ / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
359
تاریخ ۳ - معارف - درس ۱۴ / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ ۳ - معارف - درس ۱۴ / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
278
اصول و عقاید ۳ - درس ۹ / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
اصول و عقاید ۳ - درس ۹ / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
203
دینی ۳ - درس ۱۰ / ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دینی ۳ - درس ۱۰ / ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
499
احکام ۳ - درس ۱۳ / ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
احکام ۳ - درس ۱۳ / ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
355
علوم و معارف قرآنی ۳ - درس ۱۰ / ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
علوم و معارف قرآنی ۳ - درس ۱۰ / ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
260
عربی زبان قرآن ۳ - درس ۸ / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن ۳ - درس ۸ / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
459
تاریخ ۳ - درس ۱۴ / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ ۳ - درس ۱۴ / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
219
اصول و عقاید ۳ - درس ۹ / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
اصول و عقاید ۳ - درس ۹ / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
233
دینی ۳ - ریاضی و تجربی - درس ۹ / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
دینی ۳ - ریاضی و تجربی - درس ۹ / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
270
احکام ۳ - درس ۱۲ / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
احکام ۳ - درس ۱۲ / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
309
علوم و معارف قرآنی ۳ - درس ۱۰ / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
علوم و معارف قرآنی ۳ - درس ۱۰ / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
264
تاریخ - رشته معارف - درس ۱۲ / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ - رشته معارف - درس ۱۲ / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
311
اصول و عقاید - درس ۸ / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اصول و عقاید - درس ۸ / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
245
دینی ۳ - ریاضی و تجربی - درس ۸ / ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
دینی ۳ - ریاضی و تجربی - درس ۸ / ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
468
احکام ۳ - درس ۱۲ / ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
احکام ۳ - درس ۱۲ / ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
280
دینی - ریاضی و تجربی - درس ۸ / ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دینی - ریاضی و تجربی - درس ۸ / ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
535