گل دوم آرژانتین به پرو (لائوتارو مارتینز)


گل اول برزیل به کلمبیا (لوکاس پاکتا)
گل اول برزیل به کلمبیا (لوکاس پاکتا)
5,865
برزیل - کلمبیا
برزیل - کلمبیا
2,894
گل چهارم برزیل به اروگوئه (گابریل باربوسا)
گل چهارم برزیل به اروگوئه (گابریل باربوسا)
10,748
گل اول اروگوئه به برزیل (لوییز سوارز)
گل اول اروگوئه به برزیل (لوییز سوارز)
11,631
گل سوم برزیل به اروگوئه (رافینیا)
گل سوم برزیل به اروگوئه (رافینیا)
7,510
گل دوم برزیل به اروگوئه (رافینیا)
گل دوم برزیل به اروگوئه (رافینیا)
7,190
گل اول برزیل به اروگوئه (نیمار)
گل اول برزیل به اروگوئه (نیمار)
8,690
برزیل - اروگوئه
برزیل - اروگوئه
3,183
گل سوم آرژانتین به اروگوئه (لائوتارو مارتینز)
گل سوم آرژانتین به اروگوئه (لائوتارو مارتینز)
7,415
گل دوم آرژانتین به اروگوئه (رودریگو دی‌پل)
گل دوم آرژانتین به اروگوئه (رودریگو دی‌پل)
6,001
گل اول آرژانتین به اروگوئه (لیونل مسی)
گل اول آرژانتین به اروگوئه (لیونل مسی)
10,310
اروگوئه - آرژانتین
اروگوئه - آرژانتین
2,472
گل سوم برزیل به ونزوئلا (آنتونی)
گل سوم برزیل به ونزوئلا (آنتونی)
4,619
گل دوم برزیل به ونزوئلا (گابریل باربوسا)
گل دوم برزیل به ونزوئلا (گابریل باربوسا)
3,179
گل اول برزیل به ونزوئلا (مارکینیوش)
گل اول برزیل به ونزوئلا (مارکینیوش)
3,415
گل اول ونزوئلا به برزیل (اریک رامیرز)
گل اول ونزوئلا به برزیل (اریک رامیرز)
2,411
ونزوئلا - برزیل
ونزوئلا - برزیل
783
پاراگوئه - آرژانتین
پاراگوئه - آرژانتین
20,928
ونزوئلا - برزیل
ونزوئلا - برزیل
9,640
گل دوم برزیل به پرو (نیمار)
گل دوم برزیل به پرو (نیمار)
24,273
گل اول برزیل به پرو (اورتون ریبیرو)
گل اول برزیل به پرو (اورتون ریبیرو)
10,151
برزیل - پرو
برزیل - پرو
3,296
اکوادور - شیلی
اکوادور - شیلی
5,398
گل اول برزیل به شیلی (اورتون ریبیرو)
گل اول برزیل به شیلی (اورتون ریبیرو)
15,063
شیلی - برزیل
شیلی - برزیل
3,958
گل دوم برزیل به پاراگوئه (لوکاس پاکتا)
گل دوم برزیل به پاراگوئه (لوکاس پاکتا)
6,403
پاراگوئه - برزیل
پاراگوئه - برزیل
3,404
کلمبیا - آرژانتین
کلمبیا - آرژانتین
6,437
گل اول برزیل به پاراگوئه (نیمار)
گل اول برزیل به پاراگوئه (نیمار)
3,182
گل دوم کلمبیا به آرژانتین (میگل بورخا)
گل دوم کلمبیا به آرژانتین (میگل بورخا)
3,701