گل دوم فرانسه به اسپانیا (کیلیان امباپه)
گل دوم فرانسه به اسپانیا (کیلیان امباپه)
12,054
فرانسه - اسپانیا
فرانسه - اسپانیا
4,889
جشن قهرمانی فرانسه در لیگ ملت‌های اروپا
جشن قهرمانی فرانسه در لیگ ملت‌های اروپا
13,658
گل اول فرانسه به اسپانیا (کریم بنزما)
گل اول فرانسه به اسپانیا (کریم بنزما)
15,750
گل اول اسپانیا به فرانسه (میکل اویارزابال)
گل اول اسپانیا به فرانسه (میکل اویارزابال)
11,336
گل دوم ایتالیا به بلژیک (دومنیکو براردی)
گل دوم ایتالیا به بلژیک (دومنیکو براردی)
4,484
بلژیک - ایتالیا
بلژیک - ایتالیا
1,354
گل اول بلژیک به ایتالیا (چارلز دکتلار)
گل اول بلژیک به ایتالیا (چارلز دکتلار)
6,689
گل اول ایتالیا به بلژیک (نیکولو بارلا)
گل اول ایتالیا به بلژیک (نیکولو بارلا)
5,003
گل اول ایتالیا به اسپانیا (لورنزو پلگرینی)
گل اول ایتالیا به اسپانیا (لورنزو پلگرینی)
3,830
گل دوم اسپانیا به ایتالیا (دبل فران تورس)
گل دوم اسپانیا به ایتالیا (دبل فران تورس)
4,330
گل اول اسپانیا به ایتالیا (فران تورس)
گل اول اسپانیا به ایتالیا (فران تورس)
4,718
ایتالیا - اسپانیا (نیمه نهایی)
ایتالیا - اسپانیا (نیمه نهایی)
11,140
گل دوم ایتالیا به بوسنی (دومنیکو براردی)
گل دوم ایتالیا به بوسنی (دومنیکو براردی)
5,774
گل اول ایتالیا به بوسنی (آندرا بلوتی)
گل اول ایتالیا به بوسنی (آندرا بلوتی)
4,234
بوسنی - ایتالیا
بوسنی - ایتالیا
2,189
گل ششم اسپانیا به آلمان (میکل اویارزابال)
گل ششم اسپانیا به آلمان (میکل اویارزابال)
20,965
گل پنجم اسپانیا به آلمان (فران تورس)
گل پنجم اسپانیا به آلمان (فران تورس)
16,325
گل چهارم اسپانیا به آلمان (فران تورس)
گل چهارم اسپانیا به آلمان (فران تورس)
14,677
گل سوم اسپانیا به آلمان (رودری)
گل سوم اسپانیا به آلمان (رودری)
12,397
گل اول اسپانیا به آلمان (آلوارو موراتا)
گل اول اسپانیا به آلمان (آلوارو موراتا)
17,209
اسپانیا - آلمان
اسپانیا - آلمان
5,384
گل دوم بلژیک به انگلیس (دریس مرتنز)
گل دوم بلژیک به انگلیس (دریس مرتنز)
10,553
گل اول بلژیک به انگلیس (یوری تیلمانس)
گل اول بلژیک به انگلیس (یوری تیلمانس)
10,945
بلژیک - انگلیس
بلژیک - انگلیس
3,310
گل اول فرانسه به پرتغال (انگولو کانته)
گل اول فرانسه به پرتغال (انگولو کانته)
18,992
پرتغال - فرانسه
پرتغال - فرانسه
7,178
گل اول هلند به ایتالیا (دونی فن ده بیک)
گل اول هلند به ایتالیا (دونی فن ده بیک)
14,071
گل اول ایتالیا به هلند (لورنزو پلگرینی)
گل اول ایتالیا به هلند (لورنزو پلگرینی)
10,177