قسمت ۱


شبکه ۱
10 آبان ماه 1399
22:12
قسمت ۲
قسمت ۲
239,180
قسمت ۳
قسمت ۳
230,378
قسمت ۴
قسمت ۴
202,844
قسمت ۵
قسمت ۵
217,351
خلاصه قسمت های ۱ تا ۵
خلاصه قسمت های ۱ تا ۵
58,517
قسمت ۶
قسمت ۶
198,965
قسمت ۷
قسمت ۷
191,389
قسمت ۸
قسمت ۸
191,156
قسمت ۹
قسمت ۹
184,398
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
173,383
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
168,071
خلاصه قسمت های ۶ تا ۱۱
خلاصه قسمت های ۶ تا ۱۱
49,622
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
170,508
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
158,565
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
156,038
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
160,053
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
190,071
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
174,732
خلاصه قسمت های ۱۲ تا ۱۷
خلاصه قسمت های ۱۲ تا ۱۷
37,681
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
169,532
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
171,493
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
168,493
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
180,060
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
214,259
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
199,192
خلاصه قسمت های ۱۸ تا ۲۳
خلاصه قسمت های ۱۸ تا ۲۳
43,429
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
215,969
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
203,883
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
192,270
قسمت ۲۷
قسمت ۲۷
195,569
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
183,382
قسمت ۲۹
قسمت ۲۹
194,257
خلاصه قسمت های ۲۴ تا ۲۹
خلاصه قسمت های ۲۴ تا ۲۹
40,179
قسمت ۳۰
قسمت ۳۰
206,273
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
207,578
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
227,340
قسمت ۳۳
قسمت ۳۳
310,948
قسمت ۳۴
قسمت ۳۴
106,172
قسمت ۳۵
قسمت ۳۵
143,413
خلاصه قسمت های ۳۰ تا ۳۵
خلاصه قسمت های ۳۰ تا ۳۵
34,695
قسمت ۳۶
قسمت ۳۶
165,862
قسمت ۳۷
قسمت ۳۷
161,961
قسمت ۳۸
قسمت ۳۸
164,297
قسمت ۳۹
قسمت ۳۹
159,003
قسمت ۴۰
قسمت ۴۰
162,668
قسمت ۴۱
قسمت ۴۱
186,622
خلاصه قسمتهای ۳۶ تا ۴۱
خلاصه قسمتهای ۳۶ تا ۴۱
33,087
قسمت ۴۲
قسمت ۴۲
203,826
قسمت ۴۳
قسمت ۴۳
181,661
قسمت ۴۴
قسمت ۴۴
220,115
قسمت ۴۵
قسمت ۴۵
188,379
قسمت ۴۶
قسمت ۴۶
249,674
قسمت ۴۷
قسمت ۴۷
272,674
قسمت ۴۸
قسمت ۴۸
218,078
قسمت ۴۹
قسمت ۴۹
191,497
قسمت ۵۰ -قسمت پایانی
قسمت ۵۰ -قسمت پایانی
208,125
خلاصه قسمت ۴۱ تا ۵۰
خلاصه قسمت ۴۱ تا ۵۰
35,492
پشت صحنه
پشت صحنه
38,563
به زودی از شبکه یک
به زودی از شبکه یک
59,855
شروع پخش شنبه ۳ آبان
شروع پخش شنبه ۳ آبان
79,632
از ۱۰ آبان هرشب ساعت ۲۲:۱۵
از ۱۰ آبان هرشب ساعت ۲۲:۱۵
42,387