فوت ناگهانی دا زیور !


دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
17,274
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
4,814
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
3,425
هاویر نظاره گر شهادت
هاویر نظاره گر شهادت
3,666
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
3,765
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
19,828
هاویر ناجی فراری ها !
هاویر ناجی فراری ها !
4,081
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
5,622
هاویر و قتل سرباز عراقی
هاویر و قتل سرباز عراقی
3,660
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
18,392
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
4,145
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
2,986
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
4,997
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
15,130
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
3,557
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
3,627
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
2,014
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
3,542
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
3,241
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
3,525
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
19,650
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
5,923
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
2,666
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
33,789
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
7,325
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
5,011
لحظه اسارت!!
لحظه اسارت!!
4,727
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
3,297
جنگ حق و باطل !
جنگ حق و باطل !
21,549