ریاضی - حل نمونه سوالات فصل یک و دو / ۲۷ مهر ۱۳۹۹


علوم تجربی فصل هشت تولید مثل در جانداران ۱ بهمن ۱۳۹۹
علوم تجربی فصل هشت تولید مثل در جانداران ۱ بهمن ۱۳۹۹
1,446
ریاضی - بردارهای واحد مختصات / ۲۹ دی ۱۳۹۹
ریاضی - بردارهای واحد مختصات / ۲۹ دی ۱۳۹۹
2,166
ریاضی - معادله / ۹ دی ۱۳۹۹
ریاضی - معادله / ۹ دی ۱۳۹۹
2,218
ریاضی - پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری / ۲۹ آذر ۱۳۹۹
ریاضی - پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری / ۲۹ آذر ۱۳۹۹
1,646
علوم تجربی - فصل پنجم - حس و حرکت / ۲۶ آذر ۱۳۹۹
علوم تجربی - فصل پنجم - حس و حرکت / ۲۶ آذر ۱۳۹۹
1,050
ریاضی - ساده کردن عبارت های جبری / ۲۴ آذر ۱۳۹۹
ریاضی - ساده کردن عبارت های جبری / ۲۴ آذر ۱۳۹۹
1,240
زبان انگلیسی - درس سوم / ۱۵ آذر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - درس سوم / ۱۵ آذر ۱۳۹۹
2,081
ادبیات فارسی - ادبیات رومی - گذار از گدار داستان / ۲۴ آبان ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - ادبیات رومی - گذار از گدار داستان / ۲۴ آبان ۱۳۹۹
1,877
علوم تجربی - تنظیم عصبی / ۲۴ آبان ۱۳۹۹
علوم تجربی - تنظیم عصبی / ۲۴ آبان ۱۳۹۹
1,869
مطالعات اجتماعی - رسانه ها در زندگی ما / ۲۱ آبان ۱۳۹۹
مطالعات اجتماعی - رسانه ها در زندگی ما / ۲۱ آبان ۱۳۹۹
1,723
ریاضی - چهارضلعی ها / ۲۰ آبان ۱۳۹۹
ریاضی - چهارضلعی ها / ۲۰ آبان ۱۳۹۹
3,202
نگارش درس دو افکار و گفتارمان را بنویسیم / ۱۹ آبان ۱۳۹۹
نگارش درس دو افکار و گفتارمان را بنویسیم / ۱۹ آبان ۱۳۹۹
1,176
تفکر و سبک زندگی - پروژه ( بخش دوم ) / ۱۸ آبان ۱۳۹۹
تفکر و سبک زندگی - پروژه ( بخش دوم ) / ۱۸ آبان ۱۳۹۹
1,213
مطالعات اجتماعی - درس هفت - ارتباط و رسانه / ۱۸ آبان ۱۳۹۹
مطالعات اجتماعی - درس هفت - ارتباط و رسانه / ۱۸ آبان ۱۳۹۹
1,145
کار و فناوری - آموزش الکترونیک / ۱۸ آبان ۱۳۹۹
کار و فناوری - آموزش الکترونیک / ۱۸ آبان ۱۳۹۹
1,453
علوم تجربی - تنظیم عصبی / ۱۷ آبان ۱۳۹۹
علوم تجربی - تنظیم عصبی / ۱۷ آبان ۱۳۹۹
1,741
ریاضی - توازی و تعامد - قسمت دوم / ۱۴ آبان ۱۳۹۹
ریاضی - توازی و تعامد - قسمت دوم / ۱۴ آبان ۱۳۹۹
2,853
زبان انگلیسی - شنیداری درس دو / ۱۲ آبان ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - شنیداری درس دو / ۱۲ آبان ۱۳۹۹
1,854
عربی - حل تمرین های درس دوم / ۱۱ آبان ۱۳۹۹
عربی - حل تمرین های درس دوم / ۱۱ آبان ۱۳۹۹
1,941
علوم تجربی تنظیم عصبی / ۱۰ آبان ۱۳۹۹
علوم تجربی تنظیم عصبی / ۱۰ آبان ۱۳۹۹
1,743
مطالعات اجتماعی - درس ششم - قوه قضاییه / ۷ آبان ۱۳۹۹
مطالعات اجتماعی - درس ششم - قوه قضاییه / ۷ آبان ۱۳۹۹
1,599
ریاضی - توازی و تعامد / ۶ آبان ۱۳۹۹
ریاضی - توازی و تعامد / ۶ آبان ۱۳۹۹
3,272
زبان انگلیسی - تمرین درس دو / ۵ آبان ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - تمرین درس دو / ۵ آبان ۱۳۹۹
1,876
تفکر و سبک زندگی - پروژه / ۵ آبان ۱۳۹۹
تفکر و سبک زندگی - پروژه / ۵ آبان ۱۳۹۹
1,251
علوم - از درون اتم چه خبر / ۳ آبان ۱۳۹۹
علوم - از درون اتم چه خبر / ۳ آبان ۱۳۹۹
2,279
عربی - درس دوم - ترجمه / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
عربی - درس دوم - ترجمه / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,076
ادبیات فارسی - درس سه - ارمغان ایران / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ارمغان ایران / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,665
علوم تجربی - تغییراتی شیمیایی در خدمت زندگی / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
علوم تجربی - تغییراتی شیمیایی در خدمت زندگی / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
2,594
کار و فناوری - کار با فلز قسمت سوم / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
کار و فناوری - کار با فلز قسمت سوم / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
1,631