ریاضی - عددهای علامت دار / ۲۷ مهر ۱۳۹۹


علوم تجربی درس هشت انرژی و تبدیل های آن ۱ بهمن ۱۳۹۹
علوم تجربی درس هشت انرژی و تبدیل های آن ۱ بهمن ۱۳۹۹
2,632
ریاضی - بزرگترین شمارنده های مشترک / ۲۹ دی ۱۳۹۹
ریاضی - بزرگترین شمارنده های مشترک / ۲۹ دی ۱۳۹۹
2,628
ریاضی - تبدیلات هندسی و شکل های مساوی / ۹ دی ۱۳۹۹
ریاضی - تبدیلات هندسی و شکل های مساوی / ۹ دی ۱۳۹۹
2,275
علوم تجربی - فصل پنجم - از معدن تا خانه / ۲۶ آذر ۱۳۹۹
علوم تجربی - فصل پنجم - از معدن تا خانه / ۲۶ آذر ۱۳۹۹
746
ریاضی - معادله / ۲۴ آذر ۱۳۹۹
ریاضی - معادله / ۲۴ آذر ۱۳۹۹
1,198
علوم تجربی - مواد پیرامون ما / ۲۴ آبان ۱۳۹۹
علوم تجربی - مواد پیرامون ما / ۲۴ آبان ۱۳۹۹
2,270
مطالعات اجتماعی - مصرف / ۲۱ آبان ۱۳۹۹
مطالعات اجتماعی - مصرف / ۲۱ آبان ۱۳۹۹
2,102
ریاضی - الگوهای عددی / ۲۰ آبان ۱۳۹۹
ریاضی - الگوهای عددی / ۲۰ آبان ۱۳۹۹
2,916
تفکر و سبک زندگی - پروژه پژوهشی - ۱۹ آبان ۱۳۹۹
تفکر و سبک زندگی - پروژه پژوهشی - ۱۹ آبان ۱۳۹۹
1,520
نگارش - بخش های نوشته - درس دو / ۱۹ آبان ۱۳۹۹
نگارش - بخش های نوشته - درس دو / ۱۹ آبان ۱۳۹۹
1,400
مطالعات اجتماعی - درس هفت - تولید و توزیع / ۱۸ آبان ۱۳۹۹
مطالعات اجتماعی - درس هفت - تولید و توزیع / ۱۸ آبان ۱۳۹۹
1,306
کار و فناوری - فناوری اطلاعات / ۱۸ آبان ۱۳۹۹
کار و فناوری - فناوری اطلاعات / ۱۸ آبان ۱۳۹۹
1,374
علوم تجربی - مواد پیرامون ما / ۱۷ آبان ۱۳۹۹
علوم تجربی - مواد پیرامون ما / ۱۷ آبان ۱۳۹۹
1,481
ریاضی - ضرب و تقسیم عددهای صحیح / ۱۴ آبان ۱۳۹۹
ریاضی - ضرب و تقسیم عددهای صحیح / ۱۴ آبان ۱۳۹۹
2,230
زبان انگلیسی - آموزش آواها و حروف / ۱۲ آبان ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - آموزش آواها و حروف / ۱۲ آبان ۱۳۹۹
2,701
عربی - بخش سوم درس اول / ۱۱ آبان ۱۳۹۹
عربی - بخش سوم درس اول / ۱۱ آبان ۱۳۹۹
1,927
علوم تجربی مواد پیرامون ما / ۱۰ آبان ۱۳۹۹
علوم تجربی مواد پیرامون ما / ۱۰ آبان ۱۳۹۹
1,596
مطالعات اجتماعی - درس ششم - بیمه و مقابله با حوادث / ۷ آبان ۱۳۹۹
مطالعات اجتماعی - درس ششم - بیمه و مقابله با حوادث / ۷ آبان ۱۳۹۹
1,514
ریاضی - جمع و تفریق عددهای صحیح / ۶ آبان ۱۳۹۹
ریاضی - جمع و تفریق عددهای صحیح / ۶ آبان ۱۳۹۹
2,323
زبان انگلیسی - مکالمه و تمرین درس یک / ۵ آبان ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - مکالمه و تمرین درس یک / ۵ آبان ۱۳۹۹
2,077
تفکر و سبک زندگی - بزرگ مردان کوچک / ۵ آبان ۱۳۹۹
تفکر و سبک زندگی - بزرگ مردان کوچک / ۵ آبان ۱۳۹۹
1,407
علوم - اتم ها، الفبای زندگی / ۳ آبان ۱۳۹۹
علوم - اتم ها، الفبای زندگی / ۳ آبان ۱۳۹۹
1,700
مطالعات اجتماعی - درس پنجم - همدلی و همیاری در حوادث /۳۰ مهر ۱۳۹۹
مطالعات اجتماعی - درس پنجم - همدلی و همیاری در حوادث /۳۰ مهر ۱۳۹۹
1,552
عربی - درس اول - بخش سوم / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
عربی - درس اول - بخش سوم / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,141
ادبیات فارسی - درس سه - نسل آینده ساز / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - نسل آینده ساز / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,632
علوم تجربی - مواد الفبای زندگی / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
علوم تجربی - مواد الفبای زندگی / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,575
کار و فناوری - جلسه سوم فناوری و نوآوری / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
کار و فناوری - جلسه سوم فناوری و نوآوری / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
1,795
ریاضی - مرور راهبردها / ۲۲ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - مرور راهبردها / ۲۲ مهر ۱۳۹۹
2,177
زبان انگلیسی مقدماتی چهار تدریس حروف / ۲۲ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی مقدماتی چهار تدریس حروف / ۲۲ مهر ۱۳۹۹
2,040