لحظات نفس گیر نجات!


شبکه ۱
26 مهر ماه 1399
22:28
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
17,185
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
4,732
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
3,350
هاویر نظاره گر شهادت
هاویر نظاره گر شهادت
3,606
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
3,715
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
19,723
هاویر ناجی فراری ها !
هاویر ناجی فراری ها !
4,052
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
5,543
هاویر و قتل سرباز عراقی
هاویر و قتل سرباز عراقی
3,590
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
18,369
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
4,119
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
4,697
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
2,951
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
4,947
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
15,098
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
3,525
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
3,602
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
1,995
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
3,496
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
3,230
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
3,478
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
19,633
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
5,812
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
2,651
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
7,307
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
4,970
لحظه اسارت!!
لحظه اسارت!!
4,701
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
3,251
جنگ حق و باطل !
جنگ حق و باطل !
21,520