لحظه اسارت!!


شبکه ۱
26 مهر ماه 1399
22:17
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
17,286
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
4,825
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
3,439
هاویر نظاره گر شهادت
هاویر نظاره گر شهادت
3,669
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
3,768
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
19,835
هاویر ناجی فراری ها !
هاویر ناجی فراری ها !
4,083
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
5,627
هاویر و قتل سرباز عراقی
هاویر و قتل سرباز عراقی
3,665
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
18,395
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
4,151
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
4,715
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
2,992
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
5,005
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
15,132
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
3,559
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
3,629
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
2,016
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
3,546
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
3,242
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
3,532
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
19,657
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
5,931
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
2,668
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
33,791
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
7,328
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
5,015
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
3,298
جنگ حق و باطل !
جنگ حق و باطل !
21,552