دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
17,171
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
4,725
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
3,342
هاویر نظاره گر شهادت
هاویر نظاره گر شهادت
3,600
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
3,712
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
19,709
هاویر ناجی فراری ها !
هاویر ناجی فراری ها !
4,051
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
5,537
هاویر و قتل سرباز عراقی
هاویر و قتل سرباز عراقی
3,588
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
18,365
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
4,116
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
4,695
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
2,945
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
4,938
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
15,096
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
3,519
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
3,601
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
1,991
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
3,494
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
3,227
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
3,471
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
19,631
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
5,803
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
2,647
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
33,766
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
7,300
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
4,967
لحظه اسارت!!
لحظه اسارت!!
4,697
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
3,249