زیست شناسی - جذب و انتقال مواد در گیاهان / ۲۳ شهریور
زیست شناسی - جذب و انتقال مواد در گیاهان / ۲۳ شهریور
1,657
زیست شناسی - ساختار نخستین ساقه  و ریشه / ۲۳ شهریور
زیست شناسی - ساختار نخستین ساقه و ریشه / ۲۳ شهریور
998
مرور درس زیست یک - ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
مرور درس زیست یک - ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
969
شیمی - محلول غلظت ها / ۱۵ شهریور
شیمی - محلول غلظت ها / ۱۵ شهریور
1,569
زیست شناسی - سلول گیاهی / ۹ شهریور
زیست شناسی - سلول گیاهی / ۹ شهریور
912
زیست شناسی - تشکیل ادرار / ۹ شهریور
زیست شناسی - تشکیل ادرار / ۹ شهریور
681
شیمی - استوکیومتری واکنش های شیمیایی / ۸ شهریور
شیمی - استوکیومتری واکنش های شیمیایی / ۸ شهریور
1,984
زیست شناسی - سلول خون / ۲ شهریور
زیست شناسی - سلول خون / ۲ شهریور
1,054
فیزیک - مرور فصل چهارم / ۲ شهریور
فیزیک - مرور فصل چهارم / ۲ شهریور
826
شیمی - مسائل حجم مولی گازها / ۱ شهریور
شیمی - مسائل حجم مولی گازها / ۱ شهریور
1,219
ریاضی - معادله درجه دوم / ۳۱ مرداد
ریاضی - معادله درجه دوم / ۳۱ مرداد
986
زیست شناسی ۱ - صدای قلب / ۲۶ مرداد
زیست شناسی ۱ - صدای قلب / ۲۶ مرداد
1,020
فیزیک ۱ - مرور فصل سوم / ۲۶ مرداد
فیزیک ۱ - مرور فصل سوم / ۲۶ مرداد
935
شیمی - فصل دوم - موازنه معادله / ۲۵ مرداد
شیمی - فصل دوم - موازنه معادله / ۲۵ مرداد
1,248
ریاضی - اتحاد و تجزیه /۲۴ مرداد
ریاضی - اتحاد و تجزیه /۲۴ مرداد
696
عربی ۱ - جمله فعلیه و اسمیه / ۲۰ مرداد
عربی ۱ - جمله فعلیه و اسمیه / ۲۰ مرداد
976
زیست شناسی - فصل سوم / ۱۹ مرداد
زیست شناسی - فصل سوم / ۱۹ مرداد
838
فیزیک - مرور فصل دوم / ۱۹ مرداد
فیزیک - مرور فصل دوم / ۱۹ مرداد
738
ریاضی - مثلثات / ۱۷ مرداد
ریاضی - مثلثات / ۱۷ مرداد
775
ریاضی - آموزش بازی ریاضی / ۱۶ مرداد
ریاضی - آموزش بازی ریاضی / ۱۶ مرداد
680
عربی - جمله ها / ۱۳ مرداد
عربی - جمله ها / ۱۳ مرداد
812
زیست شناسی - ساز و کار دستگاه تنفسی انسان / ۱۲ مرداد
زیست شناسی - ساز و کار دستگاه تنفسی انسان / ۱۲ مرداد
838
فیزیک یک- مرور فصل دوم- فشار/ ۱۲ مرداد
فیزیک یک- مرور فصل دوم- فشار/ ۱۲ مرداد
636
شیمی ۱ - مدل و ضریب تبدیل / ۱۱ مرداد
شیمی ۱ - مدل و ضریب تبدیل / ۱۱ مرداد
1,206
ریاضی - مرور مثلثات / ۱۰ مرداد
ریاضی - مرور مثلثات / ۱۰ مرداد
611
زیست شناسی - گوارش غذاها / ۲۹ تیر
زیست شناسی - گوارش غذاها / ۲۹ تیر
1,256
فیزیک - مرور فصل اول / ۲۹ تیر
فیزیک - مرور فصل اول / ۲۹ تیر
1,178
شیمی یک - ایزوتوپ ها / ۲۸ تیر
شیمی یک - ایزوتوپ ها / ۲۸ تیر
1,347
ریاضی ۱ _ دنباله حسابی و هندسی / ۲۷ تیر
ریاضی ۱ _ دنباله حسابی و هندسی / ۲۷ تیر
1,267
مرور درس شیمی / ۲۶ تیر
مرور درس شیمی / ۲۶ تیر
1,130