تاریخ ۱ - درس ۱۰ / ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ۱ - درس ۱۰ / ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
291
اصول و عقاید ۱ - درس ۱۰ / ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
اصول و عقاید ۱ - درس ۱۰ / ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
251
دینی ۱ - ریاضی و تجربی - مرور / ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
دینی ۱ - ریاضی و تجربی - مرور / ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
396
احکام ۱ - درس ۱۴ / ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
احکام ۱ - درس ۱۴ / ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
197
علوم و معارف قرآنی ۱ - نمونه سوال / ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
علوم و معارف قرآنی ۱ - نمونه سوال / ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
190
عربی ۱ - معارف - درس ۱۲ / ۶ خرداد ۱۴۰۰
عربی ۱ - معارف - درس ۱۲ / ۶ خرداد ۱۴۰۰
437
تاریخ اسلام ۱ - درس ۱۱ / ۶ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ اسلام ۱ - درس ۱۱ / ۶ خرداد ۱۴۰۰
214
اصول و عقاید ۱ - درس ۱۰ / ۶ خرداد ۱۴۰۰
اصول و عقاید ۱ - درس ۱۰ / ۶ خرداد ۱۴۰۰
199
احکام ۱ - درس ۱۳ / ۵ خرداد ۱۴۰۰
احکام ۱ - درس ۱۳ / ۵ خرداد ۱۴۰۰
191
عربی زبان قرآن ۱ - معارف - درس ۱۱ / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن ۱ - معارف - درس ۱۱ / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
563
تاریخ اسلام ۱ - درس ۱۱ / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ اسلام ۱ - درس ۱۱ / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
306
اصول و عقاید ۱ - درس ۹ / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
اصول و عقاید ۱ - درس ۹ / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
334
دینی ۱ - درس ۱۲ / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
دینی ۱ - درس ۱۲ / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
434
احکام ۱ - درس ۱۲ / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
احکام ۱ - درس ۱۲ / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
320
علوم و معارف قرآنی ۱ - مرور / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
علوم و معارف قرآنی ۱ - مرور / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
277
دینی ۱ - ریاضی و تجربی - درس ۱۲ / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دینی ۱ - ریاضی و تجربی - درس ۱۲ / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
435
احکام ۱ - درس ۱۱ / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
احکام ۱ - درس ۱۱ / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
237
علوم و معارف قرآنی ۱ - درس ۱۲ / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
علوم و معارف قرآنی ۱ - درس ۱۲ / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
384
عربی ۱ - معارف - درس ۱۱ / ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
عربی ۱ - معارف - درس ۱۱ / ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
337
تاریخ ۱ - درس ۱۰ / ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ ۱ - درس ۱۰ / ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
219
اصول و عقاید ۱ - درس ۸ / ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
اصول و عقاید ۱ - درس ۸ / ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
205
عربی - رشته معارف - درس ۱۱ / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
عربی - رشته معارف - درس ۱۱ / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
451
عربی - رشته معارف - درس ۱۰ / ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
عربی - رشته معارف - درس ۱۰ / ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
375
تاریخ اسلام - درس ۱۰ / ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ اسلام - درس ۱۰ / ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
215
اصول عقاید - درس ۸ / ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
اصول عقاید - درس ۸ / ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
256
دینی - ریاضی و تجربی - درس ۱۱ / ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
دینی - ریاضی و تجربی - درس ۱۱ / ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
406
احکام - درس ۱۰ / ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
احکام - درس ۱۰ / ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
232
عربی - رشته معارف - درس ۱۰ / ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
عربی - رشته معارف - درس ۱۰ / ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
493
تاریخ - درس ۱۰ / ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ - درس ۱۰ / ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
383
اصول عقاید - درس ۸ / ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اصول عقاید - درس ۸ / ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
385