ایرج زخمی ولی فراری !


دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
17,272
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
4,811
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
3,418
هاویر نظاره گر شهادت
هاویر نظاره گر شهادت
3,662
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
3,763
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
19,818
هاویر ناجی فراری ها !
هاویر ناجی فراری ها !
4,080
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
5,619
هاویر و قتل سرباز عراقی
هاویر و قتل سرباز عراقی
3,657
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
18,389
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
4,143
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
4,710
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
2,979
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
4,991
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
15,130
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
3,557
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
3,626
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
2,013
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
3,540
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
3,241
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
3,523
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
19,649
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
5,918
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
2,666
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
33,787
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
7,324
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
5,009
لحظه اسارت!!
لحظه اسارت!!
4,726
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
3,294
جنگ حق و باطل !
جنگ حق و باطل !
21,548