رقابت های المپیک ۲۰۱۶


شبکه ورزش
23 شهریور ماه 1399
12:02
مسابقات داخل سالن- انتخاب گروه ملی
مسابقات داخل سالن- انتخاب گروه ملی
1,306
قهرمانی باشگاه های کشور
قهرمانی باشگاه های کشور
1,222
مسابقات لیگ صحرانوردی ، تهران
مسابقات لیگ صحرانوردی ، تهران
1,090
رقابت های بین المللی جام پائولو اورسیا - ایتالیا ۲۰۲۱
رقابت های بین المللی جام پائولو اورسیا - ایتالیا ۲۰۲۱
327
رقابت های پرش با نیزه قهرمانی جوانان جهان - کنیا ۲۰۲۱
رقابت های پرش با نیزه قهرمانی جوانان جهان - کنیا ۲۰۲۱
450
رقابت های تور طلایی - لهستان ۲۰۲۱
رقابت های تور طلایی - لهستان ۲۰۲۱
389
رقابت های مرحله مقدماتی ۱۵۰۰ متر قهرمانی جوانان جهان - کنیا ۲۰۲۱
رقابت های مرحله مقدماتی ۱۵۰۰ متر قهرمانی جوانان جهان - کنیا ۲۰۲۱
560
رقابت های بینالمللی دو و میدانی
رقابت های بینالمللی دو و میدانی
422
تور قاره ای مسابقات دو و میدانی کنیا ۲۰۲۱
تور قاره ای مسابقات دو و میدانی کنیا ۲۰۲۱
440
مسابقات قهرمانی جهان - آلمان ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان - آلمان ۲۰۲۱
865
دو و میدانی تور طلایی لهستان ۲۰۲۱
دو و میدانی تور طلایی لهستان ۲۰۲۱
966
مسابقات قهرمانی جوانان کنیا
مسابقات قهرمانی جوانان کنیا
510
رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان کنیا ۲۰۲۱
رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان کنیا ۲۰۲۱
646
رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان کنیا - ۲۰۲۱
رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان کنیا - ۲۰۲۱
597
رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان کنیا ۲۰۲۱
رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان کنیا ۲۰۲۱
2,902
مسابقات قهرمانی جهان آلمانی- پرش با مانع - ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان آلمانی- پرش با مانع - ۲۰۲۱
800
رقابت های باشگاه های کشور
رقابت های باشگاه های کشور
815
رقابت های دو و میدانی قهرم
رقابت های دو و میدانی قهرم
743
مسابقات قهرمانی جهان - آلمان ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان - آلمان ۲۰۲۱
3,170
تور قاره ای فدراسیون بین الملل دو و میدانی کرواسی ۲۰۲۱
تور قاره ای فدراسیون بین الملل دو و میدانی کرواسی ۲۰۲۱
1,025
مسابقات تور قاره فدراسیون جهانی - کنیا ۲۰۲۱
مسابقات تور قاره فدراسیون جهانی - کنیا ۲۰۲۱
626
رقابت های بین المللی دو و میدانی ایتالیا ۲۰۲۱
رقابت های بین المللی دو و میدانی ایتالیا ۲۰۲۱
508
مسابقات قهرمانی جوانان جهان ، روز دوم ، کنیا ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جوانان جهان ، روز دوم ، کنیا ۲۰۲۱
641
مسابقات دو و میدانی قهرم
مسابقات دو و میدانی قهرم
492
رقابت های قهرمانی جوانان جهان کنیا ۲۰۲۱
رقابت های قهرمانی جوانان جهان کنیا ۲۰۲۱
1,085
رقابت های تور طلایی فدراسیون جهانی - لهستان ۲۰۲۱
رقابت های تور طلایی فدراسیون جهانی - لهستان ۲۰۲۱
701
رقابت های قهرمانی جوانان جهان ، بخش پرش با نیزه ، کنیا ۲۰۲۱
رقابت های قهرمانی جوانان جهان ، بخش پرش با نیزه ، کنیا ۲۰۲۱
806
دو و میدانی قهرمانی جوانان
دو و میدانی قهرمانی جوانان
1,135
قهرمانی باشگاه های کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب
قهرمانی باشگاه های کشور - مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب
1,273
رقابت های قهرمانی جوانان جهان ، بخش ۱۵۰۰ متر ، کنیا ۲۰۲۱
رقابت های قهرمانی جوانان جهان ، بخش ۱۵۰۰ متر ، کنیا ۲۰۲۱
725