هدیه های آسمان - درس ۱ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۹


آموزش قرآن - درس ۱۴ / ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
آموزش قرآن - درس ۱۴ / ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,044
هدیه های آسمان - درس ۲۰ / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
هدیه های آسمان - درس ۲۰ / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
699
آموزش قرآن - درس ۴ / ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
آموزش قرآن - درس ۴ / ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
641
هدیه های آسمان - درس ۱۹ / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
هدیه های آسمان - درس ۱۹ / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
703
آموزش قرآن - درس ۱۳ / ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
آموزش قرآن - درس ۱۳ / ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
808
هدیه های آسمان - درس ۱۸ / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
هدیه های آسمان - درس ۱۸ / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
951
هدیه های آسمان - مرور / ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
هدیه های آسمان - مرور / ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,825
آموزش قرآن - درس ۱۲ / ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
آموزش قرآن - درس ۱۲ / ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
540
آموزش قرآن - درس ۱۲ / ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
آموزش قرآن - درس ۱۲ / ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
1,255
هدیه های آسمان - درس شانزده - ۲۲ فروردین
هدیه های آسمان - درس شانزده - ۲۲ فروردین
1,351
آموزش قرآن - درس ۱۱ / ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
آموزش قرآن - درس ۱۱ / ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
481
هدیه های آسمان - مرور / ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
هدیه های آسمان - مرور / ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
574
آموزش قرآن - درس یازدهم / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
آموزش قرآن - درس یازدهم / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
1,289
هدیه های آسمان - درس پانزده - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
هدیه های آسمان - درس پانزده - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
1,243
آموزش قرآن - درس دهم / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
آموزش قرآن - درس دهم / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
1,202
هدیه های آسمان - درس چهاردهم / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
هدیه های آسمان - درس چهاردهم / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
1,134
آموزش قرآن - درس ده - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
آموزش قرآن - درس ده - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
1,007
هدیه های آسمان - درس سیزدهم - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
هدیه های آسمان - درس سیزدهم - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
637
آموزش قرآن - درس ده - ۴ اسفند ۱۳۹۹
آموزش قرآن - درس ده - ۴ اسفند ۱۳۹۹
1,330
هدیه های آسمانی - درس دوازدهم - ۳ اسفند ۱۳۹۹
هدیه های آسمانی - درس دوازدهم - ۳ اسفند ۱۳۹۹
1,391
آموزش قران - درس نه - ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
آموزش قران - درس نه - ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
1,972
هدیه های آسمان - درس ده  - ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
هدیه های آسمان - درس ده - ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
1,247
قرآن-درس نهم۲۰ بهمن ۱۳۹۹
قرآن-درس نهم۲۰ بهمن ۱۳۹۹
1,347
هدیه های آسمان - درس یازدهم - ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
هدیه های آسمان - درس یازدهم - ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
1,485
آموزش قرآن - درس هشتم - ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
آموزش قرآن - درس هشتم - ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
1,427
هدیه های آسمان - درس یازدهم - ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
هدیه های آسمان - درس یازدهم - ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
1,013
آموزش قرآن - درس هشتم - ۶ بهمن ۱۳۹۹
آموزش قرآن - درس هشتم - ۶ بهمن ۱۳۹۹
1,983
هدیه های آسمانی-درس ده-۵ بهمن ۱۳۹۹
هدیه های آسمانی-درس ده-۵ بهمن ۱۳۹۹
1,521
قرآن-درس هفت-۲۹ دی ۱۳۹۹
قرآن-درس هفت-۲۹ دی ۱۳۹۹
1,795
آموزش قرآن - درس هفتم - ۲۲ دی ۱۳۹۹
آموزش قرآن - درس هفتم - ۲۲ دی ۱۳۹۹
2,162