توقع کار از مرضیه برومند داریم !


فوتبال تنها نگاه می کنی ؟
فوتبال تنها نگاه می کنی ؟
2,925
شباهت یک سرمربی و یک کارگردان چیست؟
شباهت یک سرمربی و یک کارگردان چیست؟
1,521
خاطره ی جالب پژمان جمشیدی
خاطره ی جالب پژمان جمشیدی
2,143
مشکل بزرگ دوران نوجوانی سروش صحت
مشکل بزرگ دوران نوجوانی سروش صحت
1,723
شباهت فوتبالیست و بازیگر چیست؟
شباهت فوتبالیست و بازیگر چیست؟
1,519
پژمان جمشیدی - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پژمان جمشیدی - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
6,744
پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است
پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است
2,488
همه ی نافرمان ها موفق نبوده اند
همه ی نافرمان ها موفق نبوده اند
1,833
می شود گفت نا فرمان ها قهرمانند
می شود گفت نا فرمان ها قهرمانند
902
بچه ها چطور با دیدن الگو برداری می کنند؟
بچه ها چطور با دیدن الگو برداری می کنند؟
1,368
چهارچوب های رایج را بشکنیم
چهارچوب های رایج را بشکنیم
973
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,418
نا فرما نی خود یک استعداد است
نا فرما نی خود یک استعداد است
842
مجتبی شکوری - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مجتبی شکوری - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
6,804
هدایتی
هدایتی
3,828
مسعود بربر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مسعود بربر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,158
برای کارهای بزرگ ازهیچ کس سوال نکن
برای کارهای بزرگ ازهیچ کس سوال نکن
2,037
گاهی خودمان را برای خاطر عزیزانمان کنار بگذاریم
گاهی خودمان را برای خاطر عزیزانمان کنار بگذاریم
1,210
بعضی رویاها همیشه باید رویا بماند
بعضی رویاها همیشه باید رویا بماند
1,155
اردشیر رستمی - رشید کاکاوند - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
اردشیر رستمی - رشید کاکاوند - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,594
گاهی یک تلفن ساده کردن خود یک انقلاب است
گاهی یک تلفن ساده کردن خود یک انقلاب است
1,144
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,168
پوریا ذوالفقاری-۱۷ اردیبهشت
پوریا ذوالفقاری-۱۷ اردیبهشت
1,672
حسین تقوی - سعید قطبی زاده - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
حسین تقوی - سعید قطبی زاده - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,086
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,901
رسم هایی که هیچ توجیهی ندارند
رسم هایی که هیچ توجیهی ندارند
2,373
توجیه باعث می شود خطاها را نبینیم
توجیه باعث می شود خطاها را نبینیم
1,377
آدم های کمی هستند که متعصبانه بی تعصب هستند
آدم های کمی هستند که متعصبانه بی تعصب هستند
1,686
مارپیچ خشونت چیست
مارپیچ خشونت چیست
1,086
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,721