پدل تور جهانی اسپانیا - ۲۰۲۰- دیدار یک هشتم نهایی


شبکه ورزش
29 مرداد ماه 1399
01:43
دیدار نهایی پدل آزاد کوردوبا اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی پدل آزاد کوردوبا اسپانیا ۲۰۲۱
194
دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - کوئلو
دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - کوئلو
218
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - لبرون
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - لبرون
474
پدل نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
پدل نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
267
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - ریکو
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - ریکو
157
دیدار نهایی مسابقات مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - ناوارو
دیدار نهایی مسابقات مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - ناوارو
193
دیدار نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
338
نیمه نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
نیمه نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
334
دیدار نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
655
طور جهانی اسپانیا - دیدار نهایی-۲۰۲۱
طور جهانی اسپانیا - دیدار نهایی-۲۰۲۱
267
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، روبیو - فاستر
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، روبیو - فاستر
1,763
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
607
دیدار نهایی مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - دیننو
دیدار نهایی مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - دیننو
262
مرحله نیمه پایانی تور جهانی پدل دو
مرحله نیمه پایانی تور جهانی پدل دو
1,155
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، مولارس - کاپا
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، مولارس - کاپا
420
دیدار نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱
421
دیدار نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
310
دیدار پایانی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار پایانی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
217
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، سیلینگو - برگامی
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، سیلینگو - برگامی
159
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، کمپو - گونزالز
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، کمپو - گونزالز
90
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، گونزالز - رامیرز
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، گونزالز - رامیرز
52
تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
342
تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
262
یک هشتم نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
یک هشتم نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
236
یک هشتم نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
یک هشتم نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
116
دیدار یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
209
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
592
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۰ ، کاپرا - گونزالز
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۰ ، کاپرا - گونزالز
494
تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
557
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
1,969