ایستگاه قصه بازی و تفکر / ۲۳ تیر


شبکه آموزش
23 تیر ماه 1399
11:47
مهارت های زندگی - آمادگی ورود به کلاس اول / ۲۲ شهریور
مهارت های زندگی - آمادگی ورود به کلاس اول / ۲۲ شهریور
1,461
زبان آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به مدرسه / ۲۱ شهریور
زبان آموزی با محوریت نو آموزان بدو ورود به مدرسه / ۲۱ شهریور
1,381
ادبیات فارسی - خوانش خلاق -مهارت چهار گانه / ۲۱ شهریور
ادبیات فارسی - خوانش خلاق -مهارت چهار گانه / ۲۱ شهریور
516
ساخت عروسک / ۱۸ شهریور
ساخت عروسک / ۱۸ شهریور
602
بازی و تفکر / ۱۸ شهریور
بازی و تفکر / ۱۸ شهریور
1,350
مهارت های بدو ورود به دبستان / ۱۵ شهریور
مهارت های بدو ورود به دبستان / ۱۵ شهریور
804
متوسط اول -به وقت علوم / ۱۵ شهریور
متوسط اول -به وقت علوم / ۱۵ شهریور
472
درک و لذت کتاب خواندن - قصه سازی / ۱۴ شهریور
درک و لذت کتاب خواندن - قصه سازی / ۱۴ شهریور
337
سواد محاسباتی - نوآموزان ورود به مدرسه / ۱۳ شهریور
سواد محاسباتی - نوآموزان ورود به مدرسه / ۱۳ شهریور
1,623
مهارت زبان آموزی / ۱۳ شهریور
مهارت زبان آموزی / ۱۳ شهریور
1,554
خوشنویسی / ۱۳ شهریور
خوشنویسی / ۱۳ شهریور
226
درک و لذت کتاب خواندن / ۱۳ شهریور
درک و لذت کتاب خواندن / ۱۳ شهریور
228
مهارت های فناوری / ۱۱ شهیور
مهارت های فناوری / ۱۱ شهیور
773
بازی و تفکر / ۱۱ شهریور
بازی و تفکر / ۱۱ شهریور
1,874
زبان آموزی - نوآموزان / ۱۰ شهریور
زبان آموزی - نوآموزان / ۱۰ شهریور
1,662
مهارت زبان آموزی - نوآموزان / ۷ شهریور
مهارت زبان آموزی - نوآموزان / ۷ شهریور
1,917
خوشنویسی / ۲ شهریور ۱۴۰۰
خوشنویسی / ۲ شهریور ۱۴۰۰
330
به وقت علوم / ۲۵ مرداد
به وقت علوم / ۲۵ مرداد
526
ریاضی - اتحاد های جبری / ۲۴ مرداد
ریاضی - اتحاد های جبری / ۲۴ مرداد
407
ملاک های هدایت تحصیلی در یک نگاه / ۱۹ مرداد
ملاک های هدایت تحصیلی در یک نگاه / ۱۹ مرداد
338
شیمی - پایه دهم آرایش الکترونی اتم ها / ۱۸ مرداد
شیمی - پایه دهم آرایش الکترونی اتم ها / ۱۸ مرداد
1,737
آموزش خوشنویسی
آموزش خوشنویسی
269
درک و لذت کتاب خواندن
درک و لذت کتاب خواندن
147
زنگ ورزش / ۹ مرداد
زنگ ورزش / ۹ مرداد
176
شیمی - پلیمرها- پایه یازدهم / ۹ مرداد
شیمی - پلیمرها- پایه یازدهم / ۹ مرداد
536
۹ مرداد ۱۴۰۰
۹ مرداد ۱۴۰۰
217
مرور مطالعات اجتماعی _ قانون / ۲۷ تیر
مرور مطالعات اجتماعی _ قانون / ۲۷ تیر
414
گروه سرود وصال - این خاک / ۱۳ بهمن
گروه سرود وصال - این خاک / ۱۳ بهمن
1,182
کلاس اولی ها / ۱۳ شهریور
کلاس اولی ها / ۱۳ شهریور
9,455
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
3,596